Onderzoek naar levensduur Sportcomplex De Kloet: investeren of niet?

STEDE BROEC – Afgelopen jaar heeft er een (extern) onderzoek plaatsgevonden naar zowel de economische-als technische levensduur van Sportcomplex De Kloet. Aan de hand van dit onderzoek kan de gemeenteraad een afweging te maken over het al dan niet investeren in het complex. Daarbij zijn er drie verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt: aanpassingen aan het huidige complex, nieuwbouw van enkel de sportzalen of nieuwbouw van het gehele complex.

Aanleiding onderzoek 

Het Sportcomplex de Kloet is gebouwd in 1971. Een complex waar de gemeente nog altijd trots op is, maar ook veel onderhoud vergt. Om de economische en technische levensduur te onderzoeken is de expertise van een extern bureau ingeschakeld. Onderzoeksbureau Sweco heeft naast het vaststellen van de huidige staat van het complex, ook verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt in een adviesrapport. Aan de hand van deze scenario’s kan de gemeenteraad een afweging maken om al dan niet te investeren in het complex.

Verschillende toekomstscenario’s

Uit het rapport blijkt dat de staat van onderhoud van Sportcomplex De Kloet redelijk tot goed is en er zijn op korte termijn geen grote (veiligheids-)risico’s te benoemen. De exploitatie kan voor de aankomende periode op verantwoorde wijze voortgezet worden. Belangrijk is wel dat er op termijn keuzes gemaakt over het verduurzamen van het gebouw, zodat kan worden blijven voldaan aan de (mogelijk) wettelijke eisen waaraan een dergelijk gebouw in de toekomst moet voldoen.

In het eerste scenario kunnen energetische maatregelen met een terugverdientijd van 10 jaar of 25 jaar toegepast worden. Bij de variant met een terugverdientijd van 25 jaar wordt het complex tevens ‘gasloos’ gemaakt. In het tweede scenario wordt het sportcomplex tot 2025 in stand gehouden met het minimale aan onderhoud. Daarna worden de sportzalen afgebroken en teruggebouwd. Een investering van zo’n €8,4 miljoen. Het derde scenario is gelijk aan het tweede scenario, aangevuld met een nieuw te realiseren zwembad. Dit brengt een investering van €15,3 miljoen met zich mee.

Afweging van scenario’s

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om het complex te behouden en energetische maatregelen met en terugverdientijd van 10 jaar toe te passen. Wethouder Nico Slagter licht verder toe: ‘uit het onderzoek blijkt dat het echt de moeite waard is om investeringen te doen in het gebouw. Door wel te kiezen om deels te verduurzamen, en het terugbrengen van de nagalmtijd creëren we tegelijkertijd ruimte voor verdere visieontwikkeling binnen het sport- en recreatielandschap in onze gemeente.’

Klachten akoestiek

De gemeente heeft de afgelopen jaren klachten ontvangen van gebruikers (scholen) over de akoestiek in de hal. Dit betreft het overschrijden van de geluidsnorm, oftewel de ‘nagalmtijd’. Daarbij zijn er reeds acties ondernomen, die nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Een voorstel met bijbehorende investering om deze problematiek op te lossen zijn als apart besluit in het raadsvoorstel opgenomen.
Vervolg

Op dinsdag 14 september wordt het raadsvoorstel in de commissie Samenleving besproken, in de vergadering van donderdag 30 september neemt de gemeenteraad een besluit. Geïnteresseerden kunnen de stukken inzien, en vergaderingen live volgen of terugkijken via https://stedebroec.notubiz.nl/.