Enkhuizen moet bestemmingsplan Enkhuizerzand deels aanpassen van de Raad van State

ENKHUIZEN – De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Enkhuizerzand. De beslissing van de Raad van State kunt u hieronder lezen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart niet-ontvankelijk:

– het beroep van de IJsselmeervereniging en anderen, voor zover dat is ingediend door [appellant sub 1A];

– het beroep van de IJsselmeervereniging en anderen, voor zover dat is gericht tegen het oorspronkelijke besluit van 29 oktober 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”;

II.       verklaart het beroep van de IJsselmeervereniging en anderen gegrond voor zover dat is gericht tegen het herstelbesluit van 29 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”;

III.      vernietigt het herstelbesluit van 29 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Enkhuizerzand en IJsselmeergebied” voor zover daarin niet is voorzien in:

– een waarborg dat ten noorden van de waterinlaat bij De Haling 2 hectare buitendijks moeras wordt aangelegd en in stand wordt gelaten;

– een waarborg dat ten noorden van de camping binnen de bestemming “Groen” langs het IJsselmeer een groene singel en een openbaar wandelpad worden aangelegd en in stand worden gelaten;

– een beperking van het aantal camperstandplaatsen tot 25 plaatsen;

IV.     draagt de raad van de gemeente Enkhuizen op met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen en dat besluit vervolgens zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen;

V.      treft de volgende voorlopige voorzieningen:

a. zolang direct ten noorden van de waterinlaat bij De Haling geen 2 hectare buitendijks moeras is aangelegd, mogen de voorziene recreatiewoningen ter plaatse van de bestemming “Recreatie – Vakantiepark” niet worden gebruikt, met uitzondering van eventuele recreatiewoningen waarvoor op de datum van deze uitspraak reeds een omgevingsvergunning is verleend;

b. zolang ten noorden van de camping binnen de bestemming “Groen” langs het IJsselmeer geen groene singel en een openbaar wandelpad zijn aangelegd, mogen de voorziene recreatiewoningen ter plaatse van de bestemming “Recreatie – Vakantiepark” niet worden gebruikt, met uitzondering van eventuele recreatiewoningen waarvoor op de datum van deze uitspraak reeds een omgevingsvergunning is verleend;

c. er mogen niet meer dan 25 standplaatsen voor campers zijn;

VI.     bepaalt dat de onder V opgenomen voorlopige voorzieningen vervallen op het moment van inwerkingtreding van het door de raad van de gemeente Enkhuizen te nemen nieuwe besluit;

VII.     verklaart het beroep van Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand B.V. tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 3 december 2019, waarbij een reactieve aanwijzing met betrekking tot het oorspronkelijke besluit van 29 oktober is gegeven, ongegrond;

VIII.    veroordeelt de raad van de gemeente Enkhuizen tot vergoeding van bij de IJsselmeervereniging en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.556,42 (zegge: vijftienhonderdzesenvijftig euro en tweeënveertig cent), waarvan € 1.496,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen de raad aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

IX.     gelast dat de raad van de gemeente Enkhuizen aan de IJsselmeervereniging en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 345,00 (zegge: driehonderdvijfenveertig euro) vergoedt, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen de raad aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. J. Hoekstra, voorzitter, en mr. R.J.J.M. Pans en mr. E.J. Daalder, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 18 augustus 2021

Foto: Henk Kroeb