Update: Gemeentebelangen Opmeer stelt vragen over revitalisering camping ‘Boven ’t Maaiveld’

OPMEER – De fractie van GemeenteBelangen in de gemeenteraad van Opmeer heeft het college om opheldering gevraagd over de revitalisering van camping ‘Boven ’t Maaiveld’. Op de camping is sprake van achterstallig onderhoud en verouderd sanitair. GemeenteBelangen stelt dat juist door de beperkingen van het huidige bestemmingsplan en de handhaving ervan, waaronder het niet toestaan van groenblijvende singels, het plaatsen van vaste gebouwen en het uitbreiden van seizoensplekken, werden de vorige eigenaren belemmerd in hun bedrijfsvoering waardoor er nu een revitalisering nodig is.

In de schriftelijke vragen zegt Gemeentebelangen:

Het lijkt erop dat uw college de exploitatie van een camping boven het belang van een goede ordentelijke ruimtelijke ordening plaatst.

 1. Kunt u aangeven waarom u het economisch belang voorrang geeft op:
  a. Weidevogelleefgebied
  b. Zichtlijnen
  c. Verstedelijking
 2. Kunt u aangeven op welk provinciaal beleid uw motivering specifiek is gebaseerd en kunt u ons dit beleid doen toekomen? U geeft aan ondergeschikte horeca toe te staan.
 3. Kunt u aangeven wat u verstaat onder “ondergeschikte horeca”?
 4. Hoe waarborgt u dat “ondergeschikte horeca” niet als reguliere horeca wordt gebruikt in de praktijk?
 5. Bent u bekend met het feit dat een kas een verblijfsruimte is met voorgeschreven regels voor mens en dier?
 6. Is het u bekend dat er regelmatig versterkte muziek wordt (af)gespeeld op de betreffende locatie? Zo ja, wat vindt u daarvan en hoe verhoudt zich dat tot “ondergeschikte horeca”? De structuurvisie van Opmeer vraagt om ook te toetsen aan de notitie kampeerterreinen Opmeer.
 7. Heeft u uw besluit getoetst aan deze structuurvisie? Zo nee, waarom niet? Uw college heeft besloten in principe medewerking te verlenen om voor 2021 en 2022 tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan en 50 kampeerplaatsen toe te staan. In uw besluitenlijst geeft u eveneens aan dat er 10 recreatieverblijven kunnen worden gebouwd en sanitaire voorzieningen kunnen worden toegevoegd.
 8. Waarop is deze medewerking gebaseerd?
 9. Worden de 10 recreatieverblijven buiten het kampeerseizoen verwijderd? Zo nee, waarom niet?
 10. Wat gebeurt er als de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan besluit dat een dergelijke ontwikkeling op die plek niet wenselijk is?
 11. Kunt u aangeven of er precedentwerking uitgaat van uw besluit?

Toelichting vragen camping “onder het maaiveld” principe uitspraak collegebesluit 22 juni agendapunt 4, gepubliceerd 2 juli 2021.

 • De Gemeenteraad gaat over wijziging bestemmingsplan. Ook als coalitiepartij waarbij “ons” college deze principe uitspraak doet verandert dit niets aan deze wettelijke verplichting.
 • In het bestemmingsplan zijn een ieders belangen vastgelegd, ook onze flora en fauna. Als partij verliezen we dit belang niet uit het oog.
 • Door het gedogen van het college, voor de jaren 2021 en 2021, loopt de ondernemer risico. We zien een vaste aanpassing van het bestemmingsplan, in de vorm van raadsvoorstel, spoedig tegemoet.
 • Gemeentebelangen ziet in het bestemmingsplan buitengebied dat horeca niet mogelijk is. Wij zien de mogelijkheid dat er met deze principe uitspraak er wellicht theetuinen op fietsroutes toegestaan worden.
 • Met het stellen van de vragen komen we tegemoet aan de extra informatie die we nodig hebben om de vragen die in de samenleving gesteld worden, aan ons als raadslid, goed te kunnen beantwoorden.