HVC onder vuur van commerciële afvalverwerkers

WEST-FRIESLAND – Alles draait om een brief van AVR-Afvalverwerking die in handen is van WF Nieuws en waarin staat te lezen dat veel gemeenten in Nederland waaronder die in West-Friesland haar afval uitbesteed op basis van een afvalverwerkingscontract aan HVC. De aandelen van HVC worden gehouden door een groot aantal gemeenten en waterschappen en in oorsprong was het de bedoeling dat HVC (vrijwel) uitsluitend zou werken voor die aandeelhouders.

Voor de vraag of en zo ja onder welke omstandigheden aandeelhouders van HVC (en andere publieke partijen) opdrachten mogen verstrekken aan van hen te onderscheiden entiteiten waarin publieke partijen samenwerken – zoals HVC – is met name de zgn. quasi inhouse uitzondering uit de aanbestedingswet relevant. Deze uitzondering is vastgelegd in artikel 2.24b Aanbestedingswet.

Voor een rechtmatige opdrachtverlening binnen het Europeesrechtelijk kader van de quasi inhouse uitzondering is (onder andere) vereist dat HVC het merendeel van haar activiteiten voor haar aandeelhouders verricht. Alleen als aan die criteria wordt voldaan is sprake van een aanvaardbare quasi-inbestedingssituatie, zodat zonder aanbesteding afspraken kunnen worden gemaakt.

Commerciële afvalverwerkers maken bezwaar

Nu blijkt dat uit openbaar beschikbare informatie HVC ook op de commerciële markt actief is en ook moet zijn om de totale verwerkingscapaciteit efficiënt en kostendekkend te kunnen exploiteren komen de commerciële afvalverwerkers waaronder AVR-Afvalverwerking in opstand. Jasper de Jong, commercieel directeur van AVR-Afvalverwerking schrijft in de brief: “Vooropgesteld moet worden dat een opdracht tot het inzamelen en/of verwerken van (huishoudelijk) afval aan een derde in beginsel Europees moet worden aanbesteed in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012). Dit is – voor zover relevant – anders indien wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.24b Aw 2012, die de zogenaamde quasi inbesteding regelt. Quasi inbesteden is mogelijk als (in dit geval) HVC het merendeel van haar activiteiten verricht (ten minste 80%) voor haar publieke aandeelhouders.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

 

Overzicht jaarverslag 2020 HVC

HVC schrijft in haar jaarverslag over 2020: “Onze AEC ’ s hebben een goed jaar gedraaid. Het aanbod van brandbaar bedrijfsafval was weliswaar lager dan geprognosticeerd maar dat werd grotendeels gecompenseerd door een toegenomen aanbod aan huishoudelijk restafval. (…) Ook voor de komende jaren streeft HVC naar vollast van de AEC ’ s op basis van zoveel mogelijk Nederlands huishoudelijk en bedrijfsafval .

Volgens AVR-Afvalverwerking kan worden geconcludeerd dat HVC niet 80% van haar activiteiten verricht voor aandeelhouders maar slechts 45% en dat AVR-Afvalverwerking niet anders kan concluderen dat niet wordt voldaan aan het merendeelcriterium en o.a. de gemeente Medemblik geen beroep kan doen op de quasi inhouse uitzondering. AVR-Afvalverwerking laat weten dat zij niet erop uit is om buiten de concurrentie een opdracht voor de in HVC deelnemende aanbestedende diensten uit te voeren, maar Jasper de Jong wil aandeelhouders van HVC juist de mogelijkheid bieden te kiezen voor een verwerker die het beste bij hun past.

PWF en de ChristenUnie stellen vragen aan het college over deze brief

Nu dit naar buiten is gekomen heeft Siem Zeilemaker van Progressief West-Friesland en Silva Visser van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Medemblik:

  1. Is bijgaande brief bij u bekend?
  2. is de brief ook bij de gemeente Medemblik binnen gekomen?
  3. Bent u bereid een onafhankelijk onderzoek, wellicht samen met andere gemeenten, in te stellen naar de juistheid van de beweringen en conclusies in deze brief.
  4. Wat zijn de gevolgen voor onze gemeente als een en ander juist is?
  5. Indien juist, betekent dat dan dat de afgesloten contracten ongeldig zijn en er een nieuwe situatie ontstaat, waarbij de gemeenten in West-Friesland en daarnaast veel andere gemeenten vrij zijn om te kiezen voor een andere afvalverwerker tegen mogelijk gunstiger tarieven?
  6. Kan het ook betekenen dat HVC niet meer gerechtigd is afval te importeren uit het buitenland en vervolgens te verbranden in Alkmaar dan wel te storten op het terrein van Afvalzorg in de Wieringermeer?

 

Meer weten over HVC, lees ons dossier over HVC