Nieuwe eigenaar Scheringa Museum wacht grote klus om gebouw aan minimumeisen voor bewoning te laten voldoen

OPMEER – Ineens waren daar op 14 juni 2021 de plannen om het al jaren leegstaande gebouw waar ooit het Scheringa Museum in zou worden gevestigd. De plannen omhelzen vooral (huur)appartementen en andere gebruiksfuncties. Om dit te kunnen realiseren moet de projectontwikkelaar de SVE Group B.V. een omgevingsvergunning aanvragen, die dan door de gemeente Opmeer zal worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Zo moet het gebouw, inclusief de appartementen, te voldoen aan de minimumeisen die worden gesteld aan bouwkwaliteit, brandveiligheid, gebruiksfuncties en dergelijke. Een vergunning kan  uitsluitend worden verleend indien wordt voldaan aan de minimumeisen. Het verlenen van een omgevingsvergunning valt onder het publiekrecht en is de bevoegdheid van het college. Daarnaast zal de gemeente aanvullende voorwaarden stellen aan deze ontwikkeling via een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst worden aanvullende bepalingen opgenomen, waaronder het verhalen van de kosten die de gemeente moet maken voor deze ontwikkeling.

Gebouw moet worden aangepast

Het enorme pand zal door de projectontwikkelaar flink op de schop moeten worden genomen om het geschikt te maken voor bewoning. Het enorme pand is nu vooral gericht om als museum dienst te doen en is er nooit rekening gehouden dat er appartementen in gaan worden gerealiseerd. Zowel de verkoop als verhuur van de appartementen zijn privaatrechtelijk handelingen tussen ontwikkelaar SVE Group B.V. en de aspirant kopers respectievelijk huurders. De prijzen van zowel koop- als huurappartementen zullen afgestemd zijn op de kwaliteit van enerzijds de appartementen, en anderzijds de kwaliteit van het gehele gebouw. Te verwachten is dat de ontwikkelaar de aspirant kopers dan wel huurders vooraf zal informeren over de koopprijs dan wel
huurprijs en indien deze aan de orde tijd, van de service- en onderhoudskosten.

Het is aan de aspirant kopers en huurders om een afweging te maken tussen de kwaliteit van de appartementen en de gevraagde verkoopprijs of huurprijs. Het feit dat het een bijzonder gebouw betreft waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen maakt hiervan onderdeel uit. De gemeente is geen partij in de verkoop of (vooralsnog) verhuur van appartementen.

De risico om er een succes van te maken ligt volledig bij de projectontwikkelaar. Zo is er een kans dat de prijs-kwaliteit niet in verhouding staat waardoor de projectontwikkelaar met onverkoopbare en onverhuurbare appartementen blijft zitten.

Wanneer de gemeente Opmeer de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan verwachten is geheel onduidelijk, ook hoe ver de plannen om van het enorme gebouw appartementen en andere gebruiksfuncties te realiseren zijn.