CDA Medemblik: ‘Polderwegen worden gemeentelijk bezit’

MEDEMBLIK – Donderdag 10 juni wordt hiertoe een raadsvoorstel behandeld in de raadsvergadering van de gemeente Medemblik. De CDA-fractie zal hiermee instemmen.  Els van den Bosch (CDA): “Volledige zeggenschap over de wegen schept vooral duidelijkheid voor de inwoners. Voordeel is ook dat we zelf specifieke kennis hebben van het gebied en zelf keuzes kunnen maken qua onderhoud”. 

Waterschap HHNK gaat focussen op haar kerntaak waterbeheer. (Veilige dijken en duinen/schoon en gezond water/voorkomen van watertekort en wateroverlast). In 2013 zijn de wegen van HHNK binnen de bebouwde kom nagenoeg allemaal overgedragen aan de gemeenten. Vanaf 2015 loopt al het proces om ook de wegen buiten de bebouwde kom over te doen aan de gemeenten. HHNK gaat de volledige wegenbeheertaak afstoten. In 2017 is er een intentieovereenkomst getekend door de HHNK en de 7 Westfriese gemeenten. In totaal gaat het over ruim 500 kilometer aan wegen waarvan er 190 in de gemeente Medemblik liggen. 

Van den Bosch geeft aan dat er jarenlang is onderhandeld over deze overname van polderwegen en dat er in de loop der jaren een betere deal is ontstaan dan er oorspronkelijk lag. Zowel in de looptijd als in de bedragen.  De CDA-fractie is tevreden met het resultaat dat nu op tafel ligt. Op basis van samenwerking en Westfriese solidariteit wordt de wegenoverdracht met elkaar geregeld. Van den Bosch: “We mogen onze handen dichtknijpen dat gemeenten als Enkhuizen, Stede Broec en Hoorn niet simpelweg die paar kilometers die in hun gemeente ligt er zelf bijnemen maar uit solidariteit binnenboord blijven”. Wel wil het CDA gaan sparen om ervoor te zorgen dat er over 12 jaar, wanneer de overeenkomst eindigt, er voldoende budget is om de wegen te onderhouden.  

HHNK financiert het onderhoud van de wegen uit drie bronnen, 1. uitkering wegbeheer via gemeentefonds, 2. de wegenheffing, 3. watersysteemheffing (dijken). De eerste bron blijft na overdracht bij de gemeente, de rest is heffingsruimte die ingevuld kan worden door de gemeente. Gemeenten mogen wettelijk geen wegenheffing innen. Daarom zullen deze kosten worden doorberekend aan de inwoners middels de ozb. Inwoners zullen hierover worden geïnformeerd, dat de rekening van HHNK lager zal zijn maar de rekening van de gemeente hoger.  

Tot slot: De CDA-fractie heeft geconstateerd dat gewenste verkeersmaatregelen voor een drietal kruispunten in polder het Grootslag buiten de wegenoverdracht vallen. Aanleiding voor het CDA om hierover een motie in te dienen. Els van den Bosch: “Het kan niet zo zijn dat het realiseren van snelheidsbeperkende maatregelen nu ineens over de schutting van onze gemeente wordt gegooid. Er zijn de afgelopen jaren wel maatregelen genomen om de kruispunten veiliger te maken maar die hebben vrijwel geen verbeteringen opgeleverd”. Het CDA zal het college opdragen om zich maximaal in te spannen een zo eerlijk mogelijke afspraak te maken over de financiering van de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten in polder het Grootslag en dit een gedeelde verantwoordelijkheid te laten zijn.  

Reageer op dit onderwerp