Medemblik voert recycle-tarief in, voor betere scheiding restafval. ‘de vervuiler betaald’

MEDEMBLIK – Het rijk heeft de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) bepaald op 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Medemblik zit daar met 161 kilo per inwoner per jaar ruim boven. Daarnaast blijven de afvalbeheerskosten verder stijgen: gemiddeld is de afvalstoffenheffing in Nederlandse gemeenten de laatste jaren met zo’n 8% gestegen. Om de kosten beheersbaar te houden en om te voldoen aan de landelijke en lokale doelstellingen, is het nodig om maatregelen te nemen. Uit onafhankelijk onderzoek van Eureco en diverse benchmarks blijkt dat hier een prijsprikkel, recycle-tarief, voor nodig is. Daardoor gaan inwoners hun afval nog beter scheiden.

In 2020 werd in Medemblik 161 kilo per inwoner restafval (fijn en grof) ingezameld. In vergelijking met veel andere gemeenten een redelijk goede score, maar nog wel ruimschoots boven de landelijke VANG-doelstelling voor eind dit jaar (75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar). Met recycle-tarief kan deze doelstelling wel worden gehaald. Landelijke ervaringen
maken dit duidelijk. Bijna 100% van de gemeenten die nu onder de 100 kilo restafval per inwoner zitten, werkt met een financiële prikkel.

Ook voor Medemblik is dit goed haalbaar: van de 131 kilo fijn huishoudelijk restafval is slechts 27 kilo echt restafval. De overige afvalstromen horen niet bij het restafval, maar hoort bijvoorbeeld in de bak aan huis voor groente-, fruit en etensresten of plastic, blik en drinkpakken.

Het college heeft het grondstoffenplan gereed en daaruit komt naar voren dat zij streeft naar de invoering van een recycle-tarief per 1 januari 2022. De inwoners van de gemeente Medemblik moeten de inspanningen die zij moeten gaan leveren voor afvalscheiding terugzien in hun portemonnee. De gemeente Medemblik heeft zich als doel gesteld dat per inwoner minder dan 100 kg restafval per jaar haalbaar moet zijn. Verder zegt het college dat door het invoeren van het recycle-tarief de kosten voor de komende jaren beheersbaar worden en tevens lager zullen zijn dan zonder recycle-tarief.

Inwoners krijgen directe invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing

Met het invoeren van het recycle-tarief worden de inwoners van de gemeente Medemblik direct beloond voor het scheiden van hun afval, maar daarnaast hebben zij ook direct invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Naast het huidige vaste tarief komt er een variabel tarief, het variabele tarief houdt in dat iedere keer dan men restafval aanbiedt men hiervoor moet betalen. Inwoners die hun afval goed scheiden betalen hierdoor een lagere variabele heffing, en inwoners die dat niet doen juist een hogere variabele heffing.

Inwoners staan positief tegenover recycle-tarief

I&O Research heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe onze inwoners denken over recycle-tarief. En welke aspecten en randvoorwaarden zij belangrijk vinden bij de invoering ervan. Voor het onderzoek zijn 2.500 inwoners benaderd. In totaal hebben 1.022 inwoners de vragenlijst ingevuld. Verder hebben 462 inwoners via een open link de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek komt naar voren dat 57% van de inwoners recycle-tarief een goed idee vind of acceptabel onder voorwaarden. Ook de aanwezigen bij de bijeenkomst met de kernraden waren positief over recycle-tarief.

Wel hadden zij aandachtspunten zoals de angst voor toename van zwerfafval en dumpingen, mogelijkheid afgesloten minicontainers, in kaart brengen van de financiële consequenties en goede communicatie.

Reageer op dit onderwerp