De Woonschakel: “Huishoudboekje nu op orde – lange termijnperspectief niet zeker”

MEDEMBLIK – De Woonschakel heeft in 2020 een jaarresultaat van € 40,2 mln. behaald op een huuromzet van € 39,9 mln. Boekhoud-kundige regelgeving van de rijksoverheid dwingt woning-corporaties om niet gerealiseerde waardeveranderingen van woningen in het jaarresultaat mee te nemen. Belangrijker vindt De Woonschakel echter het resultaat van € 3,6 mln. (2019: € 3,5 mln.) aan operationele kasstromen. Deze stelt de corporatie in staat om nieuwbouw en investeringen in het woningbezit deels zelf te financieren en de omvang van geldleningen te beperken. De afdracht van vennootschaps-belasting (€ 7,3 mln.) en de verhuurderheffing (€ 4,6 mln.) aan de rijksoverheid raakt de corporatie echter zwaar. Dat geld kan niet ingezet worden voor de volkshuisvesting.

Huishoudboekje nu op orde – lange termijnperspectief niet zeker
Op dit moment is nog sprake van een gezonde financiële situatie. De komende jaren moet wel volop geïnvesteerd worden in nieuwbouw en verdere verduurzaming van de woningvoorraad. ‘Omdat een aanzienlijk deel van de huurinkomsten rechtstreeks verdwijnt in de schatkist van de rijksoverheid moet de corporatie in de praktijk meer lenen bij banken’ aldus directeur Albert Gieling van De Woonschakel. Weliswaar is de huidige rente nog laag, maar de leningenschuld per woning is tussen 2018 en 2020 met ruim 14% gestegen. Ook corporaties kunnen echter niet ongelimiteerd blijven lenen. Uiteindelijk moeten leningen worden terugbetaald en ook het waarborgfonds voor corporaties en gemeenten moeten bereid zijn als borg/achtervang te fungeren. De rijksoverheid moet het beleid richting corporaties en voor de sociale huursector bijstellen. Zodat ook op lange termijn voldoende financieel perspectief voor corporaties wordt geboden.

Geleverde prestaties 2020
Via nieuwbouw heeft De Woonschakel vorig jaar 89 zelfstandige sociale huurwoningen opgeleverd en 36 zorgeenheden voor de WilgaerdenLeekerweideGroep. Inclusief de vrijkomende woningen door verhuizingen in het bestaande woningbezit was sprake van 413 nieuwe verhuringen. Dat neemt niet weg dat de wachttijden voor een huurwoning zijn gestegen naar gemiddeld meer dan 9 jaar. Woningzoekenden vinden in de praktijk gemiddeld pas 4 jaar na de 1e reactie op een woning uiteindelijk een huurwoning. Op iedere aangeboden woning van de corporatie reageren gemiddeld 269 woningzoekenden.

Het aantal huurwoningen met een energielabel A steeg met 7% in 2020 naar 43% van het totale woningbezit. Op basis van de kwaliteit van de woningvoorraad zou De Woonschakel gemiddeld maximaal € 863 aan huur per maand mogen vragen. Met een gemiddelde huurprijs van € 538 per maand houdt de corporatie de woonlasten echter op een aanvaardbaar niveau voor haar huurders. Het aantal overlastzaken nam met 25% toe (totaal 556 zaken in 2020), Het effect van betalingsproblemen bij huurders door COVID-19 bleef beperkt. De huurachterstand daalde zelfs met 6% (totaal 272 huurders met een betalingsachterstand). Er vonden 3 huisuitzettingen plaats, waarvan twee door huurachterstand gecombineerd met fraude en één keer op basis van overlast.

Jaarverslag 2020 inzichtelijk via infographics
Onderstaande infographics geven zowel de gerealiseerde financiële als volkshuisvestelijke resultaten van De Woonschakel in 2020 aan.

Klik hier voor de infographics totaal.
Klik hier voor de infograpics per gemeente.
Klik hier voor het complete jaarverslag.

Reageer op dit onderwerp