Het gemeentehuis van Hoorn

Hoornse gemeenteraad gaat later vergaderen, college komt met slecht financieel nieuws.

HOORN – De Hoornse raadsvergadering van 1 juni verschuift naar dinsdag 15 juni. De financiële positie van de gemeente ontwikkelt zich negatief. Belangrijke oorzaken zijn de voortdurende en oplopende tekorten in het sociaal domein en onder meer de extra uitgaven en achtergebleven inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarom is besloten om op dinsdag 8 juni een extra raadscommissie in te plannen om de financiële situatie te bespreken.

De raadsvergadering die op 1 juni gepland stond wordt verschoven naar dinsdag 15 juni. Zo kan de commissie op 8 juni eerst de gemeentelijke financiën bespreken, voordat de raad besluiten neemt over specifieke dossiers die extra geld vragen. Op de raadsagenda van 15 juni staan onder meer voorstellen over de locatiekeuze Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC), de vernieuwing van het Westfries Museum, de overdracht wegen Hoogheemraadschap en de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord.

Op 29 juni vindt in principe de raadsvergadering plaats over de jaarstukken 2020 en de kadernota 2021, waarin de inhoudelijke besluiten over de gemeentelijke financiën staan gepland. Op 6 juli staat de laatste raadsvergadering voor de zomer gepland.

Planning komende periode voor commissie en raad

  • 1 juni – Commissievergadering: Agenda: de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen.
  • 8 juni – Meningvormende commissievergadering : Agenda: de gemeentelijke financiën, waaronder de beheersmaatregelen in het sociaal domein.
  • 10 juni – Commissievergadering: Agenda: de contourennota van de Omgevingsvisie, de Top X aanpak minderjarigen en jongvolwssenen, luchtbehandelingsinstallatie theater Het Pakhuis en het verlagen van de lokale lastendruk.
  • 15 juni – Raadsvergadering: Agenda: locatiekeuze Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC), vernieuwing Westfries Museum, overdracht wegen Hoogheemraadschap en de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord
  • 17 juni – Commissievergadering: Agenda: adviesrecht buitenplanse activiteiten bij vergunningverlening, uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, regionale aanpak laaggeletterdheid.
  • 22 juni – Commissievergadering: Agenda: Mobiliteitsvisie, Rozenbuurt.
  • 29 juni – Raadsvergadering: Agenda: Meerjarenperspectief grondzaken, de Jaarrekening 2020 en de Kadernota 2021
  • 6 juli – Raadsvergadering: Agenda: onderwerpen volgen nog

Vanaf 1 juni weer fysiek in de raadszaal

Nu het aantal coronabesmettingen weer afneemt en de coronabeperking langzaam worden opgeven heeft de Hoornse raad besloten om vanaf 1 juni in principe weer fysiek te gaan vergaderen in de raadszaal van het stadhuis. Er gelden nog wel beperkingen. Zo is er geen ruimte voor publiek en zullen alleen de woordvoerders van de raadsfracties in de ring plaatsnemen. Media kunnen wel weer aanwezig zijn. De raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Hier zijn ca. 10 dagen vóór de vergaderingen ook de stukken terug te vinden.

Reageer op dit onderwerp