Opmeer weigert medewerking voor realisatie supermarkt en twee winkels Breestraat 22, 26 en 28 Opmeer

OPMEER – Het college van Opmeer geeft geen vergunning om in de panden aan de Breestraat 22,26 en 28 een supermarkt en twee winkels te realiseren. Voor de afwijzing heeft het college advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio NHN, de Archeologiedienst Hoorn, de Welstandscommissie Mooi Noord-Holland, de Antea Group en het Stedenbouwkundig bureau BRO.

Op 27 februari 2020 heeft het college al in eerste instantie besloten om het wijzigingsplan van STED Development voor deze percelen aan de Breestraat af te wijzen waarna er op 7 april 2020 een bezwaarschrift van STED Development bij de gemeente Opmeer binnenkwam. Op 18 augustus 2020 heeft er een zitting van de commissie voor bezwaarschriften van Opmeer plaatsgevonden. Daar heeft STED Development zijn bezwaarschrift mondeling kunnen toelichten. In overleg met de commissie is besloten nogmaals in gesprek gegaan met de gemeente om mogelijk tot elkaar tekomen.

Dit gesprek was op 30 september 2020 waar diverse onderdelen van het wijziginsbevoegheid zijn besproken. De gemeente Opmeer heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat o.a. de verkeersafwikkeling een groot probleem is bij het plan dat door STED Development is ingediend en dat dit waarschijnlijk alleen kan worden opgelost als er meer grond beschikbaar zou zijn om daar parkeerruimte te creëren. In dat geval moet de hele situatie dan opnieuw beoordeeld worden.

Maar nu alles aan de voorkant van de supermarkt moet worden afgehandeld zal dit gaan leiden tot een zeer grote verkeersonveilige situatie. Om meer ruimte krijgen zou een integrale ontwikkeling een oplossing bieden. Dit is een integrale ontwikkeling met naastliggende ontwikkelaars. STED heeft ingestemd dat de gemeente een gesprek voert met naastliggende ontwikkelaars over een integrale ontwikkeling. Dit is een extra inspanning van de gemeente om tot een oplossing te komen, waartoe de gemeente geen verplichting heeft. STED stelde wel voorwaarden aan een integrale ontwikkeling.

Zo wil STED Development een supermarkt in het pand aan de Breestraat 22 realiseren en door samen te werken een integraal plan onder de voorwaarde dat iedereen zijn eigen ontwikkeling gaat realiseren op zijn eigen gronden en met een eigen begroting en financiële middelen gaat komen.

Op 8 oktober 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en eigenaren van naburige percelen die direct aan de beoogde supermarktterrein grenzen. Besproken is het voorstel van STED Development. Dit voorstel was voor de betreffende partijen geen optie, omdat dit dan ten koste gaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden op hun terrein.

Uit dit gesprek is de conclusie gekomen dat er geen extra grondareaal beschikbaar komt, om een ontwikkeling te realiseren, die aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Doordat dit niet kan en de gemeente ook geen gronden in bezit heeft om een betere ontwikkeling te realiseren. Ook heeft de gemeente geen gronden in eigendom anders dan het reeds bestaande openbaar gebied. Dat gebied is reeds vol in gebruik, wat voor de gemeente reden is om niet verder in gesprek te gaan met STED Development.

De Adviescommissie bezwaarschriften komt dan ook met het advies naar het collega Opmeer om de weigering om de vergunning te verlenen niet te herroepen.

Reageer op dit onderwerp