Lokaal Corona Noodfonds Opmeer voor maatschappelijke organisaties die het financieel zwaar hebben

OPMEER – Toen begin 2020 de coronacrisis ook in Nederland uitbrak wist niemand tot wat voor pandemie dit zou gaan leiden. Nu in februari 2021 de schade die is aangericht door de coronapandemie overal zichtbaar is, is het voor de gemeente Opmeer de tijd gekomen om een Lokaal Corona Noodfonds op te starten.

De Rijksoverheid heeft in 2020 vele malen bedrijven en verenigingen moeten verplichten de deuren te sluiten, wat tot grote financiële gevolgen heeft geleid bij deze bedrijven en verenigingen. Het Rijk is met tientallen miljarden euro’s aan steun gekomen om de grootste klappen op te vangen bij deze bedrijven en verenigingen. Maar maatschappelijke organisaties in Opmeer kunnen door de coronapandemie inkomsten mislopen of hogere kosten hebben. Niet alle organisaties kunnen gebruik maken van de compensatieregelingen vanuit het Rijk of de steun vanuit het Rijk is niet groot genoeg om de klappen op te vangen.

Lokaal Corona Noodfonds voor maatschappelijke organisaties die het financieel zwaar hebben

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Om de maatschappelijke organisaties te ondersteunen die door de effecten van de genomen Corona maatregelen in het voortbestaan worden bedreigd, is vanuit het budget voor de lokale aanpak van de gevolgen van de Coronacrisis € 100.000 gereserveerd voor het Corona Noodfonds 2020.

(Er is in de begroting is € 297.000 beschikbaar voor de lokale aanpak van de gevolgen van de Coronacrisis, ter ondersteuning van inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers. Hiervan is € 100.000 middels de Kadernota 2020 in de begroting 2020 verwerkt en voorts heeft Opmeer tot nu toe van het Rijk € 197.000 ontvangen middels de Septembercirculaire. Verder heeft de gemeenteraad middels de Kadernota 2020 een bedrag van € 50.000 vastgesteld voor ondersteuning van de gemeentelijke organisatie voor uitvoering van maatregelen waarvan het Rijk van de gemeente vraagt die te nemen of door de gemeente noodzakelijk worden geacht.”)

Afgelopen dinsdag heeft het college de nadere regels voor dit Corona Noodfonds vastgesteld en kunnen maatschappelijke organisaties een beroep doen op dit noodfonds. ,,Non-profit sport-, cultuur- of welzijnsorganisaties in de gemeente Opmeer komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat door de gevolgen van de Corona-maatregelen sprake is van financiële schade, waardoor een negatief exploitatieresultaat behaald is en het voortbestaan van organisatie in het geding is. Ze moeten zich wel aantoonbaar ingespannen hebben om alternatieve inkomsten te genereren dan wel kosten te besparen. De nadere regels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad. De relevante organisaties en instellingen ontvangen een brief met informatie over het Noodfonds, de nadere regels en wat dit in de praktijk voor hen zal betekenen. Ook komt hierover informatie op de gemeentelijke website. In de communicatie uitingen wordt gestimuleerd om niet af te wachten om contact op te nemen met de gemeente indien er sprake is van acute financiële- of andere corona gerelateerde problemen,” schrijft het college in de brief aan de gemeenteraad.

Alternatieven voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties

Ook andere vormen van ondersteuning van deze maatschappelijke organisaties zijn denkbaar, zoals een vergoeding voor de aankoop van producten (desinfecterende gel, pompjes, stickers met 1,5 m afstand, kwijtschelden van de huren in gemeentelijke accommodaties). Echter er zijn tot nu toe weinig signalen ontvangen dat dit voor organisaties noodzakelijk is. Als er financiële nood is bij deze organisaties, is hiervoor vanaf nu het Corona Noodfonds beschikbaar. Besluiten tot deze vormen van ondersteuning scheppen ook verwachtingen voor 2021. Om deze redenen heeft het college ervoor gekozen om deze huren niet kwijt te schelden. Uitzondering hierop is als de gemeente rechtstreeks compensatie ontvangt voor kwijtschelding huur voor sportverenigingen zoals in het 2e  kwartaal van 2020 het geval was voor sportverenigingen.

Reageer op dit onderwerp