Hoorn maakt 1 miljoen euro vrij voor Woonlastenneutraliteit, oppositie reageert verbaasd

HOORN – Het college van Hoorn wil 1 miljoen euro vrijmaken om huurders van wooncorporatie Intermaris niet op hogere lasten te jagen bij het project Warmtenet Kersenboogerd. CDA Hoorn, Hoorn Lokaal, HOP en VOCHOORN reageren verbaasd op de plannen van het college.

In een brief aan het college schrijven de partijen: “Dit verzoek van Intermaris werd besproken in het geplande  bestuurlijk overleg op 16 december 2020, 8 dagen na de besluitvorming in de Hoornse Raad om een grote volgende stap te zetten in het proces Warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Deel van de besluitvorming was ook om ervoor te zorgen dat de woonlastenneutraliteit voor de 1650 huurders van (in dit geval) Intermaris gegarandeerd werd. Op geen enkele manier is tijdens het besluitvormingsproces aangegeven dat de gemeente Hoorn hier ook een grote financiële bijdrage zou moeten doen. Op het warmtenet zouden ook particulieren met een koopwoning in het gebied zich aan kunnen sluiten. Hiervoor heeft de gemeente Hoorn de zogenaamde PAW-subsidie aangevraagd.”

De vier partijen hebben daarom een 12-tal vragen gesteld aan het college:

 1. Bent u het met ons eens dat de aangevraagde PAW-subsidie niet bedoeld was voor de nu toegezegd bijdrage aan Intermaris om haar huurders woonlastenneutraliteit te garanderen?
 2. Wist u dat Intermaris mogelijk een beroep op de gemeente zou doen voor een bijdrage aan de woonlastenneutraliteit van haar huurders?
  Zo ja, waarom heeft u dat tijdens het besluitvormingsproces niet gedeeld met de raad, over deze eventuele gevraagde gemeentelijke bijdrage?
  Zo nee, is het niet opvallend dat reeds 8 dagen na het raadsbesluit, waar nadrukkelijk is besloten over de woonlastenneutraliteit voor huurders, Intermaris komt met dit verzoek. Te meer daar het bestuurlijk overleg voor 16 december reeds gepland was? En ook omdat u in uw brief aan de raad aangeeft dat de, in oktober afgewezen PAW-subsidie, ook bedoeld was voor deze bijdrage van € 1.000.000.
 3. In de besluitvorming Haalbaarheidsstudie, stelt u dat ‘Door gebruik te maken van de SAH subsidie (in totaal € 8.000.000,-) is het project financieel haalbaar voor in ieder geval de huurwoningen in het plangebied.’ Echter is er nu een gemeentelijke bijdrage van € 1.000.000 nodig, wat is in 8 dagen veranderd aangezien deze SAH-subsidie was reeds gehonoreerd.
 4. Had de gemeente zonder van de specifieke motie over woonlastenneutraliteit voor huurders, ook een financiële toezegging c.q. inspanningsverplichting gedaan voor de woonlastenneutraliteit van huurders.
  Zo ja, waarom heeft u dit niet gedeeld met de raad?
  Zo nee, waarom heeft u de raad dan niet betrokken bij het uitspreken van de inspanningsverplichting i.p.v. pas bij het beschikbaar stellen van het budget bij de kadernota 2021 de raad om een financieel besluit van € 1.000.000 te vragen.
 5. Begrijpt u dat ondergetekenden zich hierdoor enigszins op het verkeerde been gezet voelen?
 6. Mocht de gemeenteraad besluiten om niet in te stemmen met het voorgestelde raadsbesluit om 1 miljoen euro bij te dragen, kan het project Warmtenet Kersenboogerd dan doorgang vinden met woonlastenneutraliteit?
 7. In de commissievergadering zei wethouder Bashara toe dat woonlasten voor sociale huurwoningen niet hoger worden dan de huidige woonlasten. Tevens heeft HVC uitgesproken om inzetten op 5% goedkopen dan de niet-meer-dan-normaal-norm. Was er met deze inzet en uitspraken in de commissie ook al een bijdrage nodig aan Intermaris?
 8. Is de toezegging in de commissievergadering van 24 november jl., dat ook zonder de PAW-subsidie voor particuliere woningen, het proces doorgang kan vinden, nog wel valide?
 9. In Purmerend is het proefproject om wijken van het gas af te krijgen, voorlopig stopgezet. Dit vanwege technische en financiële redenen. In Hoorn zijn toen ook vragen gesteld over de risico’s. U gaf aan dat de situatie in Hoorn geheel anders is. Bent u het met ons eens dat door afwijzing van de PAW-subsidie en de voorgenomen bijdrage aan Intermaris, deze situatie is veranderd?
 10. In de schriftelijke beantwoording van vragen gesteld in de commissie geeft u aan dat u een verkenning bent gestart naar het zoeken van andere subsidies bij o.a. EU, Rijk en Provincie. Wat is de status hiervan? En zouden deze subsidies eventueel kunnen worden ingezet voor woonlastenneutraliteit.
 11. Is het nog steeds het doel van het college om reeds in 2040 van ‘het gas af’ te gaan t.o.v. de landelijke klimaatdoelstelling in 2050? Ook wanneer we daar nu extra financiële risico’s voor lopen?
 12. Bent u bereid de aanvraag voor de PAW-subsidie met ons te delen? Is er ook een motivatie voor de afwijzing van deze subsidie vanuit het Rijk en zo ja, kunt u ook deze met ons delen?

Reageer op dit onderwerp