2,7 miljoen voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid in de regio Westfriesland

WEST-FRIESLAND – De gemeente Hoorn krijgt als centrumgemeente in West-Friesland van het rijk 2,7 miljoen euro voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid in West-Friesland, met dit geld kunnen extra maatregelen worden uitgevoerd in 2021.

Het Kabinet trekt extra middelen uit omdat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld. Voorwaarde is dat de extra maatregelen aansluiten bij de drie landelijke thema’s: preventie, vernieuwing opvang en woonplekken met begeleiding.

In Westfriesland gaat het om de volgende maatregelen:

  1. Analyse redenen dakloosheid (met name bij 18-23 jarigen).
  2. Vernieuwing van de nachtopvang (van slaapzaal naar een- en tweepersoonskamers).
  3. Pilot Housing First (daklozen krijgen direct een woning en van daaruit wordt de begeleiding gestart).
  4. Haalbaarheidsonderzoek passende huisvesting voor zorgmijdende inwoners.
  5. Onderzoeker / kwartiermaker woningdelen, kamerverhuur en woningsplitsing .
  6. Woon-zorgregisseur realiseren bouwplannen (versnelling van bouwplannen, waaronder transformatie van kantoorgebouwen, die vanwege ambtelijke capaciteitstekorten blijven liggen).
  7. Aanvullende afspraken met woningcorporaties en zorgorganisaties (zorgpartijen hebben zorgvastgoed waar ook woonplekken beschikbaar zijn. Niet altijd zijn deze voor eigen cliënten meer nodig).

Deze maatregelen zijn aanvullend op de al bestaande inzet in Westfriesland. Sinds 2018 werken de Westfriese gemeenten en maatschappelijke partners samen bij het verbeteren van de ondersteuning van (psychisch) kwetsbare inwoners.

Het vertrekpunt is het regionale beleidskader Herstel en participatie: toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West-Friesland 2018-2023. Bestrijding van daken thuisloosheid is een van de kernthema’s. Zo zetten de gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gezamenlijk in op vroegsignalering van huurachterstanden en nazorgbegeleiding als daklozen een eigen woning krijgen.