Westfriese gemeenten hand in hand tegen ondermijning door criminelen

WEST-FRIESLAND – Samen met de andere Westfriese gemeenten bindt de gemeente Medemblik de strijdt aan tegen ondermijning door criminelen. Ondermijning is hoog op de agenda van de Westfriese Veiligheidsagenda gezet. De 7 Westfriese gemeenten krijgen hierbij ondersteuning van een adviseur van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland (RIEC).

Ondermijning steeds groter probleem

Door steeds meer gebruik te maken van bestaande legale structuren in onze samenleving door bijvoorbeeld bedrijven op te richten en daarna vergunningen aan te vragen waarna zij de panden verhuren en verkopen.  Om dit te kunnen realiseren maken zij gebruik van makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen waardoor de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vrijwel verdwijnen met als gevolg dat de samenleving wordt ontwricht en de integriteit en fundamenten van onze samenleving worden aangetast.

West-Friesland is geen uitzondering wat ondermijning door de onderwereld betreft. De Westfriese gemeenten hebben daarom in hun coalitie- en collegeakkoord de afspraak opgenomen hoe ondermijning moet worden bestreden. Daarom is het ook van groot belang dat de gezamenlijke Westfriese gemeenten als 1 blok optreden tegen de onderwereld. Daarom zijn er drie projecten opgenomen in de Westfriese Veiligheidsagenda:

  1. Aanpak bedrijventerreinen
  2. Weerbaarheidscan gemeenten
  3. Keurmerk Veilig Buitengebied

Beter toezicht bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn van oudsher gevoelig voor criminele activiteiten. Het zijn vaak terreinen die goed bereikbaar zijn en waar weinig zicht is op de activiteiten die zich daar afspelen. Westfriesland beschikt over een groot aantal bedrijventerreinen waar het risico op ondermijnende criminaliteit aanwezig is. Het doel is om de aanpak bedrijventerreinen voornamelijk te richten op preventie: het opwerpen van barrières waardoor het voor criminelen niet aantrekkelijk is om zich te vestigen op bedrijventerreinen in Westfriesland. Te denken valt aan parkmanagement, ondernemers bewust maken van de mogelijke signalen en cameratoezicht.

Risicofactoren en mogelijke blinde vlekken worden inzichtelijk gemaakt door middel van dossieronderzoek en gesprekken met ondernemers. Er wordt vanuit deze informatie een aanpak ontwikkeld voor Westfriesland. Vervolgens zullen we in Drechterland aan de slag gaan om de aangereikte barrières te implementeren. De preventieve aanpak wordt versterkt door het, waar mogelijk, uitvoeren van integrale controles in samenwerking met onder andere de politie. Deze controles leveren ook weer zicht op mogelijk op te werpen barrières.

Gemeenten gaan scannen op eigen weerbaarheid

De door de provincie aangeboden ‘weerbaarheidsscan’ richt zich op de ambtelijke organisatie en de mogelijke kwetsbaarheden daarbinnen op het gebied van weerbaarheid en integriteit. De scan bestaat uit een documentenanalyse, (groep)interviews en een online enquête. In het eindrapport worden concrete aanbevelingen opgenomen om de geconstateerde kwetsbaarheden in de organisatie aan te pakken. De gemeente zal hierin ondersteund worden door een nieuw aan te stellen adviseur van het RIEC, zodat de resultaten van de scan kunnen worden omgezet in lokale adviezen en te nemen maatregelen, alsook de implementatie ervan. Alle Westfriese gemeenten hebben zich aangemeld voor de scan. Hoorn was pilotgemeente, waardoor de scan daar al is uitgevoerd.

Gemeenten komen met Keurmerk Veilig Buitengebied

In opdracht van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) heeft de adviesgroep Veiligheid van Twynstra-Gudde een onderzoek uitgevoerd naar drugscriminaliteit en de ondermijnende effecten daarvan op agrariërs. Uit dit landelijke onderzoek is gebleken dat agrariërs in het buitengebied kwetsbaar kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit. Als iemand voor de deur staat die tienduizenden euro’s biedt voor een leegstaande schuur kan het aanlokkelijk zijn om daarmee in zee te gaan. Daarom is de derde prioriteit om het West-Friese buitengebied en de agrarische ondernemers weerbaar te maken tegen ondermijning door middel van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Dit is een publiek-private samenwerking met het CCV. Onder de vlag van het Keurmerk Veilig Buitengebied worden lokale samenwerkingsverbanden opgezet waarin de krachten van de gemeente, ondernemers en deskundige worden gebundeld om gezamenlijk criminaliteit in het buitengebied aan te pakken.

Dit jaar zijn alle drie projecten gelijktijdig gestart in West-Friesland..

Reageer op dit onderwerp