SP Noord-Holland wil opheldering over stort Chroom-6 op afvalstort Wieringermeer

MIDDENMEER – De SP-fractie in de Provinciale-Staten van de provincie Noord-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over het storten van o.a. het zeer giftige Chroom-6 en steenwolmatten die besmet zijn met het ToBRFV-virus.

Hieronder leest u deze schriftelijke vragen:

Uitbreiding stortcapaciteit Afvalzorg Wieringermeer – storten ‘niet reinigbare’ afvalstoffen 

Inleiding

Op 9 september 2020 bereikte ons het bericht dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een conceptbesluit ter inzage heeft gelegd waarin zij kenbaar maakt ontheffing te verlenen van het verbod om bepaalde herbruikbare en/of brandbare afvalstoffen te storten binnen de inrichting van stortplaats Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Dit conceptbesluit lag vervolgens twee weken ter inzage.
 1. Bent u bekend met dit besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied? Wanneer is dit besluit bij u in voornemen kenbaar gemaakt?
 2. Wat vindt u van het besluit? Graag een toelichting op uw antwoord.
 3. Zijn er door belanghebbenden, bijvoorbeeld gemeenten, bezwaren ingediend tegen het besluit? Zo ja: graag een overzicht van ingediende bezwaren.
 4. Wie is, in het kader van dergelijke besluiten – in het kader van beheer en toezicht – bevoegd gezag? Waar is dit vastgelegd?
‘Niet-reinigbare’ afvalstoffen

De ontheffing is verleend om het storten van bepaalde herbruikbare en/of brandbare afvalstoffen mogelijk te maken.
 1. Bent u op de hoogte van de aard van de stoffen die de ontheffing betreffen? Zo ja: graag een overzicht van deze stoffen. Zo nee: bent u bereid om op korte termijn een overzicht op te vragen van deze stoffen en deze aan PS te doen toekomen? Als dit niet zo is: waarom niet?
 2. Kunt u aangeven waar de in (5) genoemde stoffen vandaan komen?
Er wordt gemeld, o.a. in de regionale media, dat één van de stoffen die op het terrein van Afvalzorg in Wieringermeer zullen worden gestort ‘chroom-6’ bevat. Dat is de stof, die veelvuldig gebruikt is bij werkzaamheden bij Defensieonderdelen, alsook bij de Nederlandse Spoorwegen en waarvan zoveel mensen ernstig zien zijn geworden.
 1. Kan afval met resten chroom-6 ‘veilig’ worden gestort op stortplaatsen als die van Afvalzorg in Wieringermeer? Waar leidt u dit uit af?
Afvalzorg vraagt ontheffing voor het mogen storten van steenwolmatten, die zijn vervuild met ToBRFV, een virus dat voorkomt op tomaat, paprika en peperplanten. Het is een zeer besmettelijk virus, dat schadelijk kan zijn voor plant en dier (en mens).
 1. Bent u bekend met het probleem rond de steenwolmatten, vervuild met het ToBRFV-virus? Zo ja: welke actie gaat u hier op ondernemen?
M.E.R.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft via de OD-NZKG kenbaar gemaakt dat er, ondanks het feit dat er nieuwe categorieën afvalstoffen op de stortplaats zullen worden gestort, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
 1. Op grond van welke criteria is dit besluit genomen?
Al eerder was er in de directe omgeving van de stortplaats veel commotie over geuroverlast, maar ook over zorgen over de aard van de gestorte afvalmaterialen op het terrein. Deze overlast werd vooral ervaren in de gemeente Medemblik en in de kern Opperdoes in het bijzonder.
 1. Bent u het met ons eens dat de wankele relatie tussen Afvalzorg en de omwonenden op scherp wordt gezet met het toelaten van nieuwe categorieën afvalstoffen op het terrein? Graag een toelichting.
Meer ruimte

Door het schuiven van inrichtingsgrenzen, waaronder het buiten het gebied plaatsen van Sortiva – een bedrijf dat onder andere puin breekt en steenwol verwerkt – komt er meer ruimte vrij voor de stort van de nieuwe categorieën afvalstoffen.
 1. Is er, qua oppervlakte, daadwerkelijk sprake van uitbreiding van de stortcapaciteit van stortplaats Wieringermeer? Graag een toelichting op uw antwoord.
Het terreindeel aan de noordzijde van de inrichting zal worden gebruikt voor mechanische opwerking (zeven en windziften) van de zeefoverloop uit de voor- en nabewerking van in het composteringsproces bij Sortiva. Hier zal een afvalstroom vetten worden toegevoegd van max. 12.000 ton vet per jaar. Deze hoeveelheid komt bovenop de vergunde doorzet van 140.000 ton.
 1. Bent u bekend met deze extra doorzet van vetten?
 2. Bent u het met ons eens dat ‘meer activiteit’ op het gebied van composteren, waarbij bijna 10% meer vetten worden gebruikt dan reeds vergund, waarschijnlijk de stankoverlast zal vergroten? Zo niet: waarom niet? Zo ja: wat kan de provincie hier aan doen, vooral richting de bewoners?
Remine Alberts
Wim Hoogervorst
SP