Stede Broec gaat 55.000 euro bezuinigen op groenonderhoud

STEDE BROEC – De gemeente Stede Broec kampt met grote tekorten, vooral op het sociaal domein. En om deze tekorten op te vangen moet er bezuinigd worden. Via een ombuigingsvoorstel is besloten om 55.000 euro op groenonderhoud te gaan bezuiningen, door het onderhoudsniveau in de parken van Stede Broek van basis naar laag beeldkwaliteitsniveau bij te stellen.

Wijzigingen onderhoudsmaatregelen in de Noordelijke en Zuidelijke groenstrook:

Om het bezuinigingsdoel te realiseren zullen de volgende wijzigingen met betrekking tot de onderhoudsmaatregelen worden doorgevoerd.

  • Ruw maaien, bermen en weiden gaat van 2 keer klepelen naar 1 keer klepelen en op een enkele locatie 1x per 2 jaar.
  • Maaien langs grasstroken, langs fiets- en voetpaden was 10 keer en dat wordt 4x per jaar
  • Uitmaaien graspaden was 10 keer maaien per jaar, deze komt te vervallen, behalve de graspaden die onderdeel uitmaken van de formele honden-uitlaatroute, die blijven als zodanig gehandhaafd.

Mochten deze maatregelen nog niet voldoende zijn dan zal Stede Broec ook het maaien ten behoeve van de schouw terugbrengen van 2 naar 1 keer per jaar, dit gaat dan speciaal op voor de oeverbegroeiingen in de sloten in zowel de woonwijken als in de groenstroken.

Positief effect biodiversiteit

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,De uitvoering van maaien van het ruwe gras in de Noordelijke en Zuidelijke groenstroken wordt in twee fasen uitgevoerd. Een deel in het voorjaar en een deel in het najaar zodat er ook altijd gewas blijft staan. Deze maatregel heeft ook een klein positief effect op de biodiversiteit en in de bestrijding van de eikenprocessierups.

Een beperkt deel (daar waar mogelijk) van het grasareaal zal slechts één keer in de twee jaar worden gemaaid om hiermee een extra bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Hierbij blijven de bijenveldjes ongewijzigd.

Hoewel het minder maaien een enigszins positief effect heeft op de biodiversiteit kleven er aan deze wijze van onderhoud ook nadelen. Voor een optimaal effect voor de biodiversiteit is het wenselijk om het maaisel af te ruimen. Dit brengt echter extra kosten met zich mee en deze worden in het kader van de voorgestelde bezuinigingsmaatregel niet uitgevoerd. Hierdoor zal de vegetatie verruigen.

Langs fiets- en wandelpaden wordt 4 keer gemaaid zodat er geen gewas over de paden zal hangen. De veiligheid komt derhalve niet in het geding.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.