Matthijs Leguijt en Jolanda Roza, wijkagenten in de gemeente Medemblik (Foto: binding.nl)

Medemblik gaat BOA’s uitrusten met bodycams

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit het evaluatierapport van de gemeente Medemblik over 2019. De gemeente Medemblik komt vanaf 2020 elk jaar met een evaluatierapport over het voorgaand jaar waarin het reilen en zeilen van de BOA’s, Bouw- en Woningtoezicht Inspecteurs (BWT), Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en de Juridische Handhaving (JH) wordt besproken.

Zo zijn er in 2019 1097 meldingen bij de gemeente Medemblik binnengekomen, deze zijn allemaal opgepakt en afgehandeld. De blauwe zone in Medemblik (Nieuwstraat) is twee keer per dienst gecontroleerd, waarbij 206 bonnen zijn uitgeschreven en zijn er 18 controles geweest op parkeeronveilige situaties rondom de scholen in de gemeente Medemblik.

Evenementenseizoen zorgt voor overlast

Uit het rapport komt ook naar voren dat in het evenementenseizoen er structureel wordt gecontroleerd op geluidsoverlast en of de sluitingstijden worden nageleefd, in de periode voor en na het evenementenseizoen zijn er in totaal 52 controles geweest op terrassen.

Wel blijkt uit het rapport dat de sfeer tijdens de evenementen agressiever wordt, de evenementen groter en ook complexer worden waardoor er nog meer toezicht moet worden gehouden. Steeds meer auto’s bevinden zich tijdens een evenement in het wegsleepgebied, tot wel 30 auto’s, en als deze auto’s worden weggesleept is de sfeer agressief te noemen, blijkt uit het rapport. Dieptepunt van agressie was tijdens het Rondom Weekend in 2019, toen een BOA werd mishandeld.

Door al deze ontwikkelingen heeft de gemeente Medemblik besloten om de BOA’s vanaf dit jaar uit te rusten met bodycams en ook wordt er gekeken of het mogelijk is de BOA’s aan te sluiten op het C2000 netwerk van de politie om zo de lijntjes kort te houden. Naast deze maatregelen kijkt de gemeente Medemblik ook naar de mogelijkheid om in de periode van mei tot oktober net alleen in te huren per evenement, maar gedurende de gehele periode 2 BOA’s / Toezichthouders in te huren, en daarnaast extra in te huren tijdens een evenement.

Bouw- en Woning Toezicht: Scherper controleren bij evenementen

De afdeling Bouw- en Woning Toezicht van de gemeente Medemblik ziet dat het aantal evenementen dat vooraf gecontroleerd moet worden sterk toenemen, mede omdat de bouwwerken op een evenement steeds complexer worden. Zo wordt er bijvoorbeeld aan het heien steeds vaker aanvullende maatregelen opgelegd. De reden is dat steeds vaker binnen bestaande bebouwing wordt gebouwd en ook burgers zich steeds vaker zorgen maken om bouwschade. Hierbij komt kijken dat de inwoners van de gemeente Medemblik steeds mondiger worden en door de vele mediakanalen ook beter worden ingelicht op mogelijke risico’s en communiceren vaak via hun rechtsbijstand.

De toezichthouders van BWT moeten daarom vaker bewoners geruststellen aanvullende eisen stellen door bijvoorbeeld trillingsmeters te installeren en het voorbooren van de heipalen.  Ook neemt het aantal buitenlandse onderaannemers op bouwplaatsen toe waardoor er steeds vaker in een buitenlandse taal moet worden gecommuniceerd wat weer extra tijd in beslag neemt. De gemeente Medemblik wil dit jaar nog met beleid komen m.b.t. heiwerkzaamheden.

Toenemende aantal klachten over (hout)kachels en warmtepompen

De gemeente Medemblik heeft over 2019 een toenemende aantal klachten binnengekregen over (hout)kachels en warmtepompen. Om deze klachten te kunnen aanpakken komt de gemeente Medemblik met een plan van aanpak om zich hier beter op te kunnen voorbereiden.

Preventief cameratoezicht werkt

Het rapport gaat ook in op het preventieve cameratoezicht zoals bijvoorbeeld tijdens het afgelopen Rondom Weekend in Medemblik in september 2019, uit evaluatie bleek al dat dit zeer succesvol is geweest en dat het zorgt voor een belangrijke preventieve werking.

De Stadshavens in Medemblik hebben één havenmeester opgeleid tot BOA domein II, deze mag dus ook op het water handhaven, de politie of een BOA domein 1 varen dan met deze BOA mee.

Geluidsoverlast en lachgas koplopers in aantal meldingen

De overlast in het uitgaansgebied van de kern Medemblik wordt groter. Geluidsoverlast en lachgas zijn de koplopers in de meldingen. In 2020 gaan we actief met de horecaondernemers kijken naar hun rol en verantwoordelijkheden tijdens evenementen. Met zorg wordt een plan van aanpak lachgas opgesteld. Er is een stijging van het aantal individuele casus overleggen (ICO) vanuit het Veiligheidshuis. De problematiek is vaak complex en multi. Verwardheid is een belangrijke factor in een groot deel van de ICO’s. In 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ in werking getreden. De verwachting is dat er vooral in het begin vaker gemeld zal worden bij de GGD.

Er wordt actief met Horecaondernemers ingezet op het verminderen van de overlast tijdens evenementen. Er wordt intensief samengewerkt met de afdeling zorg in de implementatie van de nieuwe wet verlichte GGZ. Samen met zorg gaat de gemeente Medemblik kijken naar de preventieve en repressieve kant in de aanpak van lachgas. Met de gemeenten in Westfriesland gaat de gemeente Medemblik onderzoek om eigen mobiele ‘evenementen’ camera’s aan te schaffen.

Handhaving, eerst in gesprek

In 2019 zijn er ongeveer 90 handhavingszaken geweest, dit aantal bestaat uit twee lopende verzoeken tot handhaving nog stammend uit 2018, dertien nieuwe verzoeken tot handhaving, tien bezwaarzaken, drie opgestarte handhavingstrajecten, vijf sluitingen op grond van de wet Damocles, drie grote dossiers en vierendertig overige handhavingsverzoeken. In negentien gevallen werd de zaak opgelost door in gesprek te gaan met de overtreder.

Het team Handhaving en Veiligheid gaat in 2020 worden uitgebreid met 1 fte BTW en 1 fte BOA, deze vacatures staan nog open. Deze uitbreiding zal worden ingezet om de meldingen inzake huisvesting arbeidsmigranten en permanente bewoning op (vitale) recreatieparken op te pakken.

De ambitie voor controles huisvesting arbeidsmigranten wordt opgeschroefd naar 18 (integrale) controles. En het aantal controles op (vitale) recreatieparken wordt 1 controle per vitaal park in 2020. Met de politie is afgesproken dat op het gebied van ondermijning er meer wordt ingezet op arbeidsuitbuiting. De inzet van de BOA’s (vast en inhuur) tijdens het evenementenseizoen is te weinig gebleken. Met de horeca gaat de gemeente Medemblik het gesprek aan over hun (veiligheids-)rol en verantwoordelijkheid tijdens een evenement.

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.