Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zet Veilig Thuis onder verscherpt toezicht

REGIO – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht gezet naar aanleiding van een onverwachte inspectieronde op 11 juni j.l. .

Tijdens dit bezoek constateerde de inspectiedienst diverse punten die voor verbetering vatbaar zijn en ook is de inspectiedienst net overtuigd dat het meerjarenplan van Veilig Thuis voldoende flexibel en toekomstbestendig is.  Pas als aan alle eisen van de inspectiedienst is voldaan gaat men kijken of het verscherpte toezicht kan worden opgeheven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een 6-tal punten waar Veilig Thuis verbetering op moet aanbrengen:

 1. Financiering: omdat nog onduidelijk is of gemeenten instemmen met de aanvullende middelen voor
  2018 en een structurele verruiming voor 2019 en verder is het nog onduidelijk of Veilig Thuis over
  voldoende middelen beschikt om haar taak uit te voeren.
 2. Bestuurlijke context: vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is er lange tijd geen dagelijks bestuur
  geweest. De inspectie vindt dit zorgelijk en verwacht dat gemeenten door de directeur GGD op de
  hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen bij de GGD.
 3. Extra personeel: onzeker blijft of de inzet van eigen personeel de komende tijd voldoende is
  gewaarborgd, mede in relatie tot de toename van het aantal meldingen, het hoge percentage
  ziekteverzuim en de (al dan niet tijdelijk) te vervullen vacatures.
 4. Andere disciplines: de werkdruk voor de vertrouwensartsen en gedragswetenschappers is aanzienlijk
  toegenomen. De inspectie acht dit zorgelijk, mede doordat tijdelijk (ziekte)vervanging van deze
  disciplines minder voorspoedig verloopt.
 5. Toename meldingen: Er is een toename in het aantal meldingen van de laatste periode. Deze
  toename is tot nu toe onverklaarbaar. De inspectie ontvangt zo spoedig mogelijk een analyse van
  deze toename.
 6. Ziekteverzuim: De inspectie vindt het ziekteverzuim zorgelijk, te meer omdat over de verwachting
  over verdere daling en de aanpak geen eensluidende mening bestaat binnen de organisatie.

Spoedvergadering dagelijks bestuur Veilig Thuis

De wethouders van Hoorn en Alkmaar hebben in hun rol als lid van het dagelijks bestuur verzocht voor vandaag 30 juli een spoedvergadering uit te schrijven. Het DB draagt samen met de directeur de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering bij de GGD en Veilig Thuis. De recent ingestelde ambtelijke begeleidingsgroep voert reeds gesprekken met de GGD over de verbeterpunten van de inspectie. De 18 gemeenten beraden zich de komende weken op de inhoud en consequenties van de reactie van de inspectie en hopen op een snelle reactie van de GGD. Eind augustus vindt bestuurlijk overleg plaats met de GGD namens de 18 gemeenten via de bovenregionale Stuurgroep.

In een brief laat de Inspectiedienst weten dat op basis van het meerjarenplan zij nog niet overtuigd zijn dat Veilig Thuis voldoende flexibel en toekomstbestendig is en dat dit 1 van de voorwaarden is voor het opheffen van het verscherpt toezicht.  Veilig Thuis gaat er dan ook vanuit dat het verscherpte toezicht ook na 31 augustus zal worden voortgezet.

De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten gaan pas na de zomer praten over Veilig thuis en over extra financiering voor Veilig Thius.

 

Reageer op dit onderwerp