Wet harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk van kracht

REGIO – De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2018 in werking getreden. Naast de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is ook de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang aangenomen. De inwerkingtreding van beide wetten was 1 januari 2018.

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft gevolgen voor de rol van de gemeenten in het voorschoolse stelsel en mogelijk voor de subsidierelatie met voorschoolse voorzieningen.

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt. Per 1 januari 2018 zijn alle resterende peuterspeelzalen omgezet tot kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders van wie de kinderen nu naar de peuterspeelzaal gaan, kunnen daardoor ook recht krijgen op kinderopvangtoeslag.

Veel peuterspeelzalen hebben zich al omgevormd tot kinderdagverblijf. Mogelijk is dit in uw gemeente ook al het geval. Deze ledenbrief is vooral bedoeld voor gemeenten waar nog steeds peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd zijn.

Rol gemeente verandert
De rol van de gemeente verandert, doordat een grotere groep ouders in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat de gemeente niet meer (of minder) voor deze groep een financieel toegankelijk voorschools aanbod hoeft te verzorgen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie voor doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Voor uw beleid is het verstandig om tijdig in overleg te treden met de peuterspeelzalen in uw gemeente. Het is belangrijk om de subsidierelatie zorgvuldig af te bouwen of te veranderen. In het nieuwe beleid moeten keuzes gemaakt worden over het aanbod van de voorschoolse voorziening door oude of nieuwe aanbieders, de toegankelijkheid voor groepen, de hoogte van de ouderbijdrage en de vorm van de financiering

Andere wijzigingen voor gemeenten

  • Beschikbaar budget gemeentefonds
  • Peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag
  • Omzetting van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven
  • Aanvragen kinderopvangtoeslag door (werkende) ouders