Boekhouding gemeente Medemblik leugen en bedrog?

Leugen en bedrog?
Leugen en bedrog?

Medemblik – Mede dankzij een goed oplettende reageerder hier op de site lijkt het er op dat de gemeente Medemblik er een hele vreemde manier van boekhouden erop na houdt.  Op de website van registeraccountant Leo Verhoef lezen wij onder andere het volgende.

Ook de jaarrekeningen van gemeente Medemblik zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de financiële positie. Het gemeentebestuur meldde in de jarrekening 2005 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,7 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,6 miljoen.

In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 1,4 miljoen. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente “slechts”  € 5,9 miljoen over. Waaraan zijn de in die jaren niet verantwoorde € 7,4 miljoen belastinggeld besteed? (Overigens is er in 2007 genoeg overgehouden om de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van minder dan € 3 miljoen geheel aan de burgers/belastingbetalers terug te betalen.)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 30 oktober 2008. Die reageerde totaal niet. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,2 miljoen. Waaraan zijn de niet verantwoorde € 1,2 miljoen belastinggeld besteed?

Al met al zijn we nu over de jaren 2005-2008 al € 8,6 miljoen onzichtbaar kwijt geraakt.Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 8 oktober 2009. Die gooide de brief in de prullenbak (“voor kennisgeving aangenomen”). “Ach, het gaat immers over zoiets volstrekt onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers”.Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend.

Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 4,5 miljoen (waarvan winst van € 5,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 1,2 miljoen). Mochten we niet weten dat de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2,7 miljoen onnodig was?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 20 december 2010. Die reageerde niet; geen interesse.Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 11,9 miljoen opgegaan? Wat mochten we niet weten?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 9 september 2011. Die reageerde niet, want “ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers”.

Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een dramatisch verlies van € 12,5 miljoen (waarvan extra winst van € 3,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus exclusief deze winst een verlies van € 16,2 miljoen).

Al met al: het gemeentebestuur meldde over de jaren 2005-2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 16,4 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 14,3 miljoen. Waaraan zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 30,7 miljoen opgegaan? Wat hoefden we niet weten?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 5 september 2012.

 

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 5 september 2012

De gemeenteraad van
gemeente Medemblik
Postbus 7
1670 AA Medemblik

Betreft: Jaarrekening 2011 van gemeente Medemblik

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.
Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekening 2011 van gemeente Medemblik.

De rekening van baten en lasten over 2011 sluit met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 0,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 12,5 miljoen (waarvan extra winst van € 3,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen) (info). Er wordt dus € 13,3 miljoen verzwegen.
En al eerder:
De rekening van baten en lasten over 2005 sloot met een voordelig saldo van € 0,7 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 1,4 miljoen. Er werd dus € 2,1 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2006 sloot met een voordelig saldo van € 0,6 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 1,4 miljoen. Er werd dus € 2,0 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2007 sloot met een voordelig saldo van € 9,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente “slechts” € 5,9 miljoen over. Er werd dus € 3,3 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2008 sloot met een voordelig saldo van € 1,0 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo € 0,2 miljoen. Er werd dus € 1,2 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2009 sloot met een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. Het werkelijke voordelig saldo was € 4,5 miljoen (waarvan winst van € 5,7 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). Er werd dus € 3,1 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2010 sloot met een voordelig saldo van € 2,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 9,2 miljoen. Er werd dus € 11,9 miljoen verzwegen.

Samenvattend:
Over de periode 2005-2011 werd een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 16,4 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 14,3 miljoen (waarvan winst van € 9,4 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen; dus zonder deze winst een verlies van € 23,7 miljoen). Een verschil derhalve van € 30,7 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2011 een bedrag was van € 5,6 miljoen.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist. In de balans bijvoorbeeld zijn de vaste activa te laag weergegeven, onder de verplichtingen komen bedragen voor die in het geheel geen verplichtingen zijn, en anderzijds ontbreken wèl bestaande verplichtingen. Het betekent ook dat de hiermee samenhangende kosten (zoals afschrijvingskosten, personeelskosten, verschillende onderhoudskosten) verkeerd in de rekening zijn opgenomen. Aan de jaarrekening zelf is dus wèl te ontlenen dat het saldo van de baten en de lasten niet het gesuggereerde bedrag van € 0,8 miljoen is, maar stelt niet in staat te zien wat dan het saldo van de baten en de lasten wèl is.

Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, verschillende baten en lasten worden verkeerd gepresenteerd, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de openhaard.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2011 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een “resultaat voor bestemming” en een “resultaat na bestemming” (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als een “programmarekening” (zoiets heet in gangbaar Nederlands een rekening van baten en lasten of een winst-en-verliesrekening), over paragrafen die geen paragrafen zijn, over zoiets als “weerstandsvermogen” en “weerstandscapaciteit” met zelfs een berekening van de nonsens, over zoiets als “arbeidskostengerelateerde verplichtingen”, over “uitzettingen” met een of andere “rentetypische looptijd”, over treasury, over zoiets als “investeringen met een economisch nut” en “investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut”, en een onzinnige bijlage over zoiets als “SISA”. Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.
Overigens adviseer ik u sterk tot het opheffen van alle reserves, deze samen te voegen tot één Algemene reserve, en alle baten en alle lasten op te nemen in waar ze thuishoren, namelijk in de begroting respectievelijk in de rekening van baten en lasten. Dat zal het inzicht in waar het echt over moet gaan, aanmerkelijk verbeteren.

U werd om instemming gevraagd met een bestemming/besteding van een voordelig saldo van € 0,8 miljoen. Echter, bij gebrek aan een voordelig saldo valt er niets te bestemmen/besteden!

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met: “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag”. Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Medemblik aan in de lijst “Uw gemeente en provincie”. Deze brief en mijn eerdere correspondentie met u als gemeenteraad over de misleidende jaarrekeningen treft u aan in “Dossier: Medemblik”.

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraadsleden goed te begrijpen zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan. Volgens uw accountant heeft u hem gezegd dat u het allemaal prima begrijpt. Hoe kan hij anders beweren dat u de jaarrekening goed begrijpt?

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.