Verzuimregistratie scholen Medemblik steeds beter op orde

Verzuimregistratie
Verzuimregistratie

Gemeente Medemblik – Het Jaarverslag Leerplicht Medemblik 2011 / 2012 laat zien dat er in de gemeente Medemblik nog steeds een dalende lijn te zien is in het percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters. Ook hebben de scholen hun verzuimregistratie steeds beter op orde en maken verschillende scholengebruik van de spijbel SMS. Ouder(s) / verzorger(s) worden dan via een sms op de hoogte gebracht dat hun zoon / dochter niet op school is verschenen.

Bij aanhoudend verzuim worden de leerplichtambtenaren steeds sneller ingeschakeld. Hierdoor wordt er sneller actie ondernomen om de leerling weer terug te leiden naar geregeld schoolbezoek. Of, indien nodig, door te verwijzen naar hulpverlening als dat al niet eerder door school is gebeurd.
Het komt nog steeds voor dat ouder(s)/verzorger(s) hun kinderen (eerder) mee op vakantie nemen of verlof willen opnemen zonder dat er sprake is van gewichtige omstandigheden en zonder dat er toestemming is van de directeur van de school. Deze meldingen van (luxe)verzuim worden afgedaan met een boete door de rechter bepaald.

Net als de regiogemeenten heeft Medemblik heeft nog steeds te maken met plaatsingsproblemen voor leerlingen die zijn aangewezen op een speciale REC-voorziening zoals het Voortgezet Speciaal Onderwijs de Spinaker. Met de invoering van het passend onderwijs verwacht men dat dit dan voorkomen kan worden. Er zullen stappen gezet worden om in samenwerking tussen De Spinaker en het regulier voortgezet onderwijs nieuwe (tussen-)voorziening te creëren waar leerlingen in een voor hen adequate omgeving geplaatst kunnen worden teneinde een diploma te halen.Wel wordt de invoering van het passend onderwijs een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel.

Vanaf 1 januari 2012 is het toezicht op de verzuimregistratie van scholen ondergebracht bij de Inspectie van het Onderwijs. Ook is de verblijfsduurbeperking in het Voortgezet Onderwijs afgeschaft. De overheid doet dit om meer ruimte te geven aan passende leerwegen en kwalificaties. Er geldt daardoor geen maximale verblijfsduur van vijf jaar meer voor het VMBO. Ook de maximale verblijfsduur in de eerste drie leerjaren van HAVO en VWO wordt afgeschaft.

Volledig verslag
Ieder jaar stelt de gemeente Medemblik een verslag op over de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet(1969). In het verslag staat hoe verantwoording is afgelegd over de wijze waarop het verzuim is bestreden, het aantal voortijdig schoolverlaters is verlaagd en schooluitval is tegen gegaan binnen de gemeente Medemblik. Het volledige verslag leest u op de website www.medemblik.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.