WF Nieuws

Bezuinigingen Hoorn onvermijdelijk zonder compensatie Jeugdzorg en extra inzet vanwege de coronacrisis.

HOORN – De Hoornse raad heeft ingestemd met de Jaarstukken 2019, de Voorjaarsbijstelling 2020 en de Kaderbrief 2020. De gemeente Hoorn sluit 2019 met een positief resultaat van 949.000 euro. De vooruitzichten voor 2020 en verder staan echter sterk onder druk. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk als het Rijk niet over de brug komt met compensatie voor de Jeugdzorg en de extra inzet vanwege de coronacrisis.

In 2020 verwacht de gemeente een tekort van minimaal ruim 4,2 miljoen euro in 2020. En ook in de jaren die volgen zijn de vooruitzichten negatief. In het najaar hoopt Hoorn op meer duidelijkheid en compensatie vanuit het Rijk. Dan wordt ook duidelijk of en hoeveel er bezuinigd moet worden. De komende maanden brengt de gemeentelijke organisatie alle mogelijke keuzes in beeld en volgen er voorstellen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Amendement en Moties

Teruggave voordeel HVC

Door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afvalverwerker HVC krijgt de gemeente 1,5 miljoen euro terug. De raad besloot om dit voordeel bij de afvalstoffenheffing in 2021 terug te geven aan de inwoners. Dit komt neer op circa 45 euro per huishouden. Volgens de voorstanders hebben de inwoners van Hoorn de afgelopen jaren teveel betaald voor afvalverwerking. Acht raadsleden (D66, GroenLinks, Hoorn Lokaal, Fractie Danny Verdonk en 1 raadslid van Fractie Tonnaer) stemden tegen dit amendement, vanwege de slechte financiële positie van de gemeente. 

Verzoek Kabinet om afdoende financiële steun te verlenen aan gemeenten

De raad stemde unaniem in met een motie om bij het Rijk aan te dringen op snelle en voldoende compensatie voor de oplopende tekorten op de Jeugdzorg en de tekorten die veroorzaakt worden door de coronacrisis.

Onderzoek permanente verruiming horecaterrassen en afsluiting Roode Steen

Vanwege de financiële impact van de coronacrisis op de horeca heeft de gemeente sinds 1 juni grotere terrassen mogelijk gemaakt. De Hoornse raad stemde in met een motie om het toestaan van grotere terrassen in ieder geval van 1 september tot 1 november 2020 te verlengen. Ook wil de raad vóór 1 november de uitbreiding van de terrassen evalueren, met als mogelijk doel om dit te behouden. Daarnaast wil de raad kijken of een definitieve afsluiting van de Roode Steen mogelijk is. De raad vraagt om uiterlijk in 2021 met een voorstel te komen, waarin de verkeersstromen in de binnenstad en het havenkwartier worden meegenomen.

Inperken externe inhuur

Een meerderheid van de raad stemde ook in met een motie om het percentage van de uitgaven voor externe inhuur te halveren en te maximaliseren op 6,2% van de totale loonsom. Wethouder Bashara liet weten de externe inhuur te willen beperken, maar dat in de praktijk blijkt dat het voor sommige specialistische functies onmogelijk blijkt om mensen te vinden.

Betrekken jongeren bij beleid

Een motie om in navolging van de oproep van premier Rutte jongeren en jongerenorganisaties structureel te betrekken bij beleid en plannen behaalde met steun van bijna alle raadsfracties een meerderheid. Ook willen deze fracties een zogenaamde ‘generatietoets’ invoeren, waarmee voorgenomen beleid standaard vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact op verschillende leeftijdsgroepen. Alleen De Realistische Partij stemde tegen, omdat zij zorgen hebben over de extra ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig zou zijn.
Reageer op dit onderwerp