WF Nieuws

IKC op plek HOSV Opmeer

OPMEER – Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Opmeer heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer/Spanbroek te bouwen op de locatie van voetbalvereniging HOSV.

Vanaf juli 2019 zijn er drie mogelijke locaties onderzocht voor het IKC in Opmeer/Spanbroek: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t Ruimteschip gevestigd zijn, de plek waar nu de Bonifatiusschool staat en het A/B veld van voetbalvereniging HOSV.

Hierover hebben veel inwoners meegedacht. Uit het participatietraject in 2019 kwam naar voren dat veel inwoners een voorkeur hebben voor de locatie HOSV. Dit geldt ook voor de schoolbesturen en de andere partners die in het IKC komen (de bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzaal, muziekeducatie en het consultatiebureau). Ook op andere punten scoort deze locatie positief, zoals de verkeersveiligheid en de centrale ligging. Daarnaast biedt het HOSV-veld veel kansen voor het (bewegings)onderwijs en voor de voetbalvereniging als er een IKC dichtbij een voetbalveld is.

HOSV ziet het dan ook als een positieve ontwikkeling dat haar voetballers, en in het bijzonder de G-voetballers, in de winterperiode en met slecht weer, gebruik kunnen maken van de gymzaal in het IKC. Ook biedt de aanwezigheid van het IKC bij hun voetbalvereniging kansen op een impuls op hun aanbod.

Gevolgen keuze locatie

Om het IKC op deze locatie te kunnen bouwen, koopt de gemeente de grond van de Diaconie. Ook het clubgebouw en het veld van HOSV moeten verplaatst worden om het plan mogelijk te maken. De gemeente en het bestuur van HOSV hebben hierover afspraken gemaakt. Het clubbestuur werkt op grond daarvan mee aan deze verplaatsing. Het college van Burgemeester en Wethouders is het bestuur van HOSV erkentelijk voor de medewerking om tot een positieve oplossing te komen.

Kosten bouw twee IKC’s

De gemeenteraad stemde al eerder in met de bouw van IKC in Hoogwoud tussen de Radboudstraat en Burgemeester Heijmansstraat. De gemeente zal voor de bouw van de twee IKC’s ruim 19 miljoen betalen. Met de schoolbesturen en het bestuur van HOSV zijn met betrekking tot de financiën afspraken gemaakt, ook zij leveren een financiële bijdrage.

Het college heeft het voorstel (inclusief bijlagen) op donderdag 9 april naar de gemeenteraad gestuurd. Deze informatie staat op de website: www.opmeer.nl/ikc

Definitief besluit

De planning was om op 23 april 2020 een gecombineerde raadscommissie te organiseren over het voorstel aan de raad en om enige tijd daarvóór een inloopavond voor alle geïnteresseerde inwoners te organiseren. De gemeenteraad zou op 7 mei een definitief besluit nemen. Door de coronacrisis zijn er echter tot 1 juni geen vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. De gemeente hoopt dat deze vergaderingen en inloopbijeenkomst in juni kunnen gaan plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker.

Inspraak

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de gecombineerde commissievergadering of tijdens de raadsvergadering. Als de gemeenteraad het besluit heeft genomen, wordt er een inloopavond georganiseerd, waar omwonenden en belanghebbenden kennis kunnen nemen van de bouwplannen. Uit de belangstellenden wordt een klankbordgroep samengesteld die enkele keren bij elkaar komt om mee te denken en te praten over de planontwikkeling.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?