WF Nieuws

Fietsroute van (dorp) Spierdijk richting Obdam

SPIERDIJK – Als je met de fiets vanuit Spierdijk richting Obdam wilt fietsen moet je twee keer oversteken. Er is gevraagd waarom hiervoor gekozen is. Oorspronkelijk was de aansluiting aan de andere zijde van de weg. Echter in overleg met de Provincie is omwille van de verkeersveiligheid gekozen om de aansluiting vorm te geven zoals het nu is. Dit zal niet aangepast worden.

Toelichting project leider Westfrisiaweg voor de gemeente Koggenland M.Neefjes: “De aanleg en inpassing van de Westfrisiaweg is primair een provinciale aangelegenheid. Zij zijn opdrachtgever, hebben de kaders en randvoorwaarden vastgesteld en hebben het provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) vastgesteld en hebben de benodigde gronden aangekocht. Vervolgens heeft Heijmans opdracht gekregen het project uit te voeren en aan te leggen. Het ontwerp voor de weg, parallelstructuur, rotondes, fietspaden etc  is onder verantwoordelijkheid van de provincie opgesteld. Dit ontwerp is besproken met de belanghebbende partijen zoals de gemeenten, hoogheemraadschap, politie, etc.

Door de aanleg van de rotonde, parallelweg en de fietstunnel is de verkeerssituatie ter plaats ingrijpend veranderd. Bij de keuze voor het huidige ontwerp is in overleg met de verkeersdeskundigen van provincie, gemeente en Heijmans gekeken naar de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers en van alle verkeersstromen. Dit heeft er toe geleid dat in gezamenlijk overleg is besloten de aansluiting aan te leggen zoals die nu is gerealiseerd en de aansluiting voor fietsers niet aan de zijde van de Wezenweid te situeren. In die optie zou namelijk al het fietsverkeer van en naar Spierdijk, van en naar Obdam en van en naar de fietstunnel op 1 kruispunt samenkomen.  Omdat ter plaatse onvoldoende ruimte aanwezig is om voor al dit fietsverkeer goede en veilig verkeersoversteken te realiseren is hiervoor niet gekozen. Het gevaar zou bestaan dat fietsverkeer van verschillende richtingen schuin de kruising zou gaan oversteken. Dit gecombineerd met het overige (landbouw)verkeer zou in hoge mate tot verkeersonveilige situaties leiden.

Wij zijn ons daarbij bewust geweest dat fietsers uit Spierdijk richting Obdam 2x moeten oversteken. Gelet op het feit dat de kruising met de parallelweg ruim en overzichtelijk is en gelegen is binnen een 30-km-gebied en de oversteek bij de rotonde is opgesplitst in 2 gedeelten met een mogelijkheid in het midden om te stoppen, zijn wij van oordeel dat fietsers hier veilig kunnen oversteken.

Uiteraard is de situatie voor alle verkeersdeelnemers, en met name fietsers nieuw, en zal men moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Wij vertrouwen er op dat dit met name voor fietsers uit Spierdijk snel het geval zal zijn.”

Tips?Reageer op dit onderwerp