WF Nieuws
Op de voormalige 'Weeshuisgronden' is ruimte voor 200 woningen

Medemblik maakt plannen voor bouw 200 woningen in nieuwe woonwijk

MEDEMBLIK – BPD en Zeeman Vastgoed hebben plannen gemaakt om in het plangebied ‘Weeshuisgronden’ Medemblik een woongebied te ontwikkelen met 200 woningen.

In het originele plan ging met uit van 180 woningen maar dit is door toevoeging van nog 20 woningen extra komt er dus nu mogelijk 200 woningen. Voor deze plannen definitief worden gaat de gemeente dit eerst nog op regionaal niveau bespreken waarna de planontwikkeling kan worden opgestart.

Sociale huursector en levensloopbestendige woningen

Binnen de regionale woonvisie en het Pact van Westfriesland is de ambitie uitgesproken voldoende woningen te realiseren voor de sociale doelgroep, middeninkomens, vergunninghouders en arbeidsmigranten. Huishoudens met een laag inkomen ondersteunen we indien nodig. Hiervoor is de sociale huurwoning een goed instrument. Voor deze locatie betekent dit dat de gemeeente Medemblik minstens 25% van het woningbouwprogramma beschikbaar stelt voor de sociale huursector en vergroten zij het aanbod in de sociale en middeldure koop.

Maar ook zullen er levensloopbestendige woningen worden gebouwd, bijvoorbeeld als appartement of als grondgebonden woning met de slaap- en badkamer gelijkvloers, of als slaap- badkamer op de verdieping liggen een hal, tap en overloop met voldoende manoeuvreerruimte voor mensen die zijn aangewezen op een traplift.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Bron: Gemeente Medemblik
Bron: Gemeente Medemblik

Gasloos bouwen

De nieuwe woningen gaan voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen door ze zonder gasaansluiting te bouwen. Omdat de woningen niet meer energie verbruiken dan dat ze zelf opwekken hebben deze woningen een energieprestatie-coëfficiënt van 0,0.

Om de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden te kunnen opvangen wordt er veel aandacht geschonken aan afwatering, watercompensatie en de manier van verharding om in tijden van extreme regenval en lange periodes van grote droogte dit te kunnen compenseren.

Medemblik populaire vestigingsplaats

Uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning blijkt dat de kern Medemblik ook een populaire vestigingsplaats is voor woningzoekenden van buiten de regio. Dat heeft te maken met de gezellige binnenstad en de aanwezigheid van belangrijke voorzieningen in de directe nabijheid van de woningen (supermarkt, basisschool, sportclub, MFA). Medemblik maakt samen met de grotere plaatsen Enkhuizen en Hoorn deel uit van de historische driehoek.

het hele plan stond geprogrammeerd voor 2026 maar het college wil dit plan eerder gaan uitvoeren vanwege de steeds verder stijgende vraag naar woningen en dan vooral woningen in het betaalbare segment.  Conform de bevolkingsprognose komt er een aantal woningen voor kleine huishoudens, ongeacht de leeftijd (starters, senioren). Appartementen voorzien in de behoefte aan gelijkvloers wonen. Woningen voor senioren worden zo dicht mogelijk bij het centrum gebouwd.

Lage inkomens

Een belangrijke doelgroep zijn mensen met lage inkomens. Er zijn sociale huurwoningen en sociale koopwoningen gepland. Aanvullend komen er woningen voor andere doelgroepen. Voor ouderen komen er gelijkvloerse woningen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp