Wel of geen brug in Wognum

Discussie om voetpad Wognum laait weer op

WOGNUM – Begin 2015 is in de Bloesemgaerde de werkgroep “Veilig Verkeer Bloesemgaerde” opgericht. Deze werkgroep denkt en discussieert mee over de veiligheid in hun wijk waarbij zij ook opties verkend en ideeën aangedragen hebben. Uiteindelijk zijn zij een vurig pleitbezorger van het laten aanleggen van een extra stuk voetpad tussen de Gieser Wildemanlaan en de Hieronymusschool. Daarnaast moet dit voetpad door middel van een voetgangersbrug met het schoolplein verbonden worden. De kosten van deze operatie bedragen EUR  150.000,— en het college van B & W wil hiervoor een krediet van dit bedrag beschikbaar stellen.

Voetpad of voetbrug

VVD-raadslid Tom Beerepoot schrijft in een brief aan Medemblik Actueel: “Allereerst wil ik aangeven dat ik niets dan lof heb voor de werkzaamheden die deze werkgroep verricht en reeds verricht heeft. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie dat veel waardering verdient. Bovendien is duidelijk dat ik, net als alle overige raadsleden, de veiligheid van kinderen hoog in het vaandel heb staan.

Ondanks het bovenstaande ben ik kritisch op deze plannen en wil ik er nadrukkelijk op wijzen dat deze werkgroep puur vanuit haar eigen perspectief geopereerd heeft. Dit is alleszins begrijpelijk en verdedigbaar maar wij moeten ons hierbij wel realiseren dat wij als Gemeenteraadsleden niet alleen met de belangen van de bewoners van de eerste fase van de Bloesemgaerde te maken hebben maar dat wij die moeten afwegen tegen die van de overige burgers van de kern Wognum/de Gemeente Medemblik. Om dat goed te kunnen doen wil ik de feiten nog eens op een rijtje zetten.

Bloesemgaerde

Allereerst wonen in fase 1 van de Bloesemgaerde ca. 25 kinderen die naar de basisschool gaan. Doordat deze kinderen jaarlijks ouder worden en stapsgewijs naar het voortgezet onderwijs gaan, zal dit aantal de komende jaren eerder af- dan toenemen. Over 10 jaar spreken wij van een zeer beperkte groep kinderen. De afstand van de hoek van de Bonne Louisselaan/Gieser Wildemanlaan tot de ingang van de Hieronymusschool bedraagt nog geen 300 meter. In die 300 meter moeten de bewuste kinderen 2 maal de Kerkeweg (het minder drukke gedeelte daarvan) oversteken.

Als de ouders dit te gevaarlijk vinden kan ook voor de route langs de tennisbaan gekozen worden. Van begin tot eind is er dan een voetpad en bovendien behoeven er dan geen drukke wegen overgestoken te worden. De extra afstand bedraagt in dat geval 300 meter !!!

Als ik het bovenstaande afweeg tegen de routes die kinderen vanuit de Oost- en Westeinderweg, de Kreeklanden etc. etc. moeten afleggen, nemen bij mij de twijfels toe. Kinderen fietsen/lopen over de drukke Stolphoevelaan, de Kerkstraat, de drukke Kerkeweg etc. etc. Zij passeren daarbij gevaarlijker en drukkere situaties dan die in de Bloesemgaerde en het is mijns inziens niet uit te leggen dat een deel van de beschikbare EUR  150.000,— niet voor het oplossen van die knelpunten gebruikt wordt.

Wat is de mening van de overige politieke partijen over dit onderwerp ?

Allereerst is PWF met de heer Koning als woordvoerder een groot voorstander van de aanleg van het voetpad/de brug. Tijdens de laatste commissievergadering gaf hij aan dat hij de werkgroep (de voorstanders) nog deze week bezocht heeft en hen de laatste stand van zaken doorgegeven heeft. Op zich is daar niets op tegen maar ik vind het wel jammer dat ik hem niet heb horen zeggen dat hij ook met tegenstanders gesproken heeft.

Daarnaast heb ik aangegeven dat via sociale media vele Wognummers aangegeven hebben dat zij niet achter deze plannen staan. Dit werd door de heer Koning gebagatelliseerd wat een volksvertegenwoordiger mijns inziens niet zou mogen doen. Wij moeten onze burgers de gelegenheid geven om ons hun standpunten door te geven en het staat hen vrij om daarbij de weg te kiezen die hen daarbij het beste past.

De heer Vlaar van D’66 speelde in op in het verleden gemaakte afspraken/gedane toezeggingen. Naar aanleiding hiervan wil ik opmerken dat er een nieuwe Gemeenteraad gekozen is en dat er over niet al te lange tijd ook een nieuw college geïnstalleerd zal worden. Wat mij betreft heeft de nieuwe Gemeenteraad haar eigen verantwoordelijkheid en ik hoop dat de heer Vlaar ons de vrijheid gunt om daar ook invulling aan te geven.

Tenslotte bleek ook Gemeentebelangen, met als woordvoerder de heer Diergaarde, en Groen Links voorstander van het nieuwe voetbad/de nieuwe brug. De VVD en de PvdA stelden zich kritisch op en het CDA hield haar kaarten nadrukkelijk tegen de borst. Bij de stemming tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op  donderdag 26 april 2018 zullen zij ook kleur moeten bekennen en zal duidelijk worden welke keuze er door hen gemaakt is.

Afsluitend wil ik opmerken dat ik 3 kleinkinderen heb die in Hoorn wonen en welke ik 1 keer per week naar school breng. De oudste twee (6 en 8 jaar) fietsen zelf en met hen moet ik de drukke Johannes Poststraat oversteken. Vervolgens fietsen wij een flink stuk over de drukke Tweeboomlaan waar links en rechts auto’s geparkeerd staan. Door deze geparkeerde auto’s is de weg smal en bij tegenliggers moeten de kinderen regelmatig van hun fiets af.

De drukte in de Bloesemgaerde is maar relatief als je die afzet tegen die van andere kernen en Gemeenten en daarbij mogen wij ook niet vergeten dat ouders ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben.

Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat er in de Bloesemgaarde goede alternatieven voorhanden zijn en dat er nog enkele aanzienlijk goedkopere verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden. Het geld dat dan resteert kan voor het oplossen van andere knelpunten in onze kern gebruikt worden. Op basis hiervan kan ik de huidige plannen van het college dan ook niet steunen.”