Invasie van vogels Koopmanspolder Andijk

ANDIJK- Om de Koopmanspolder interessant te maken voor vogels, is de afgelopen weken de waterstand langzamerhand opgevoerd. Delen van percelen liggen nu onder een klein laagje water, en juist deze plas dras situatie trekt veel vogels aan die hier voedsel vinden.

Zeldzame soorten

Het gaat dan vooral om grote aantallen eenden en steltlopers, gewone soorten maar ook meer zeldzame soorten. De meesten zullen weer verder naar het noorden trekken en anderen zullen zich als broedvogels over de omgeving verspreiden.

Slobeenden

Marco van der Lee, de beheerder van de Koopmanspolder vertelt: “Grutto’s zijn al met tientallen tot enkele honderden vogels aanwezig, en plaatselijke broedvogels zoals kievit en tureluur zijn er weer. Ook andere steltlopers, dus vogels met lange poten, zijn te verwachten zoals watersnippen, plevieren, kemphanen en andere ruiters. Opvallender nog zijn de eenden waar nu meer dan honderd krakeenden en tientallen wintertalingen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog andere “slobberende” eenden zoals slobeenden en pijlstaarten. Van de duikers onder de eenden  zien we kuifeenden, tafeleenden en nonnetjes. De laatste soort zal overigens snel vertrekken naar veel noordelijkere gebieden. En natuurlijk zijn er veel ganzen, verdeeld over diverse soorten. De meesten zullen ook weer verder trekken naar noordelijke gebieden.

De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. Nu is het gebied afgesloten voor publiek, maar u hoeft er helemaal niet in want U kunt het allemaal fantastisch zien vanaf de dijk!