Bekendmakingen gemeente Medemblik

1. Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen” met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld in het kader van het actualiseringproject voor bestemmingsplannen in de gemeente Medemblik.

Doel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ is het bieden van een adequate en eenduidige planologische regeling voor de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Medemblik. Omdat het gaat om bestaande en al ingerichte bedrijventerreinen, heeft het bestemmingsplan hoofdzakelijk een beheergericht karakter. Nieuw element is een eenduidige regeling voor detailhandel in volumineuze goederen en e-commerce (verkoop via internet).

Inzage Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via plan-ID NL.IMRO.0420.BPKBEDRIJVEN-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website bij bestemmingsplannen .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur. Zienswijze Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-12-16870.

Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 61 60. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen I’ (Sijbekarspel-Benningbroek, Midwoud-Oostwoud, Hauwert) inclusief het bijbehorende planMER
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpskernen I’ met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de actualisering van de bestaande, vaak verouderde bestemmingsplannen. De rechtszekerheid en dienstbaarheid voor burger en bedrijf is namelijk gebaat bij actuele bestemmingsplannen. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de dorpskernen en aangrenzende linten van Sijbekarspel-Benningbroek, Midwoud-Oostwoud en Hauwert.

PlanMER Voor de bestemmingsplannen Buitengebied en de dorpskernen I, II, III en IV is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld, omdat de bestemmingsplannen het kader vormen voor toekomstige ‘milieueffectrapportage -(beoordelingsplichtige) activiteiten’, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van veehouderijen.

In het planMER zijn de milieueffecten van de ontwerpbestemmingsplannen onderzocht en beoordeeld. Het planMER wordt voorgelegd aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via plan-ID NL.IMRO.0420.BPDorpskernenI-ON01 . Tevens zijn het plan en de bijbehorende stukken digitaal in te zien op onze website onder bestemmingsplannen in ontwikkeling .

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tijdens de normale openingstijden worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Zienswijze Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-11-15012 . Voor een mondelinge zienswijze vragen wij op tijd een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer (0229) 85 62 67.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER de zienswijze betrekking heeft. Op de gemeentelijke website staat bij het bestemmingsplan een formulier dat eventueel gebruikt kan worden voor het opstellen van de zienswijze. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat een zienswijze niet per e-mail of telefonisch kan worden ingediend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.