Bekendmakingen gemeente Medemblik week 4

Bekendmakingen week 4
Bekendmakingen week 4

Gemeente Medemblik – De bekendmakingen voor week 4. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.medemblik.nl

1. Week 4 Verleende ontheffing sluitingstijd

Verleende ontheffing sluitingstijd (met verzenddatum): Zwaagdijk-West, Balkweiterhoek 56: ontheffing sluitingtijd voor onbepaalde tijd op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur (18-01-2013)

2. Week 4 Verleende vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen/ontheffingen (met verzenddatum): 23-06-2013

  • Zwaagdijk-West, Balkweiterhoek 56: Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur in verband met kermis (18-01-2013) 24-06-2013
  • Zwaagdijk-West, Balkweiterhoek 56: Ontheffing sluitingsuur tot 02.00 uur in verband met kermis (18-01-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

3. Week 4 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (met ontvangstdatum):

  • Andijk, Dijkweg 306: uitbreiden van de woning (16-01-2013)
  • Benningbroek, Oosterstraat 17: verbouwen boerderij (11-01-2013)
  • Benningbroek, Oosterstraat 17: wijzigen en plaatsen dakkapellen (11-01-2013)
  • Zwaagdijk-Oost, Toernooiveld 1: verbouwen tot atelier/woonruimte (15-01-2013)

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

4. Week 4 Uitgebreide verleende omgevingsvergunning:

Uitgebreide verleende omgevingsvergunning:

  • plaatsen van een tijdelijke woonunit; brandveilig gebruik van een tijdelijke woonunit, op het perceel Cornelis Kuinweg 29 te Andijk.

Inzage De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige stukken liggen vanaf 25 januari 2013 zes weken ter inzage bij de balie van het Klant Contact Centrum Ruimte in het gemeentehuis.

Beroep Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt kunnen vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep instellen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG).

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en de redenen van het beroep.

5. Week 4 Geaccepteerde sloopmelding

Geaccepteerde sloopmelding (met verzenddatum): Wognum, Schoutsplaats 26: verwijderen van asbestvloerzeil uit keuken (15-01-2013)

6. Week 4 Vaststelling jaarplanning 2013 grote evenementen in Medemblik

De burgemeester maakt bekend dat hij de jaarplanning grote evenementen 2013 op 9 januari 2013 heeft vastgesteld. De jaarplanning grote evenementen – ook wel ‘evenementenkalender’ genoemd – is een overzicht van de merendeels grote evenementen die in 2013 in de gemeente Medemblik georganiseerd worden. Voor vragen over deze jaarplanning kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling KCC Ruimte, taakveld APV via het telefoonnummer: (0229) 85 60 00. Het overzicht van de jaarplanning 2013 kunt u vinden op onze website .

Bekendmakingtype: apv vergunning

7. Week 4 Reguliere verleende omgevingsvergunningen

Reguliere verleende omgevingsvergunningen met (verzenddatum):

  • Wognum, Oude Gouw 36: plaatsen van een dakopbouw (18-01-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

8. Week 4 Omgevingsvergunningvrij bouwen

Omgevingsvergunningvrij bouwen (met verzenddatum): Voor de volgende aanvragen is geen omgevingsvergunning vereist.

  • Randweg 3, Medemblik: plaatsen van reclame-uiting op de voorgevel (16-01-2013)

Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

9. Vaststelling bestemmingsplan Medemblik – Gedempt Achterom 45

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan Medemblik Gedempt Achterom 45 te Medemblik op 13 december 2012 door de gemeenteraad van Medemblik is vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 januari 2013 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling voor de realisering van drie appartementen, een woonhuis en een semi-openbaar parkeerterrein op het perceel Gedempt Achterom 45 te Medemblik. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan wordt verbeeld op ruimtelijkeplannen.nl en is raadpleegbaar via de plan-ID: NL.IMRO.0420.BPKMEDGEDACHTER45-VAO1 . Tevens zijn pdf-bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan en van de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op onze website bij bestemmingsplannen . Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Medemblik bij het Klant Contact Centrum van de sector Ruimte, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het KCC is op maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00 uur geopend en op de overige dagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Beroep Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd, belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het verzoek om de voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State . Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stellen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.